Ogłoszenie Postępowania Zakupowego /PZ/  – 4/2024

Zamawiający:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lubaczowie

Nazwa adres: ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

NIP: 7931307543 , REGON: 040018687

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

Proboszcz: ks. kan. Andrzej Stopyra 

[email protected]

Tytuł zamówienia

Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie

Zakres prac

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie zgodnie z programem prac konserwatorskich /  Załącznik nr 6/ oraz wydanym pozwoleniem.

I     Wprowadzenie

 1. Niniejsze postepowanie udzielane jest w ramach projektu pt. Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie
 2. Zamówienie jest realizowane przez Parafię pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie w ramach umowy zawartej z Województwem Podkarpackim.
 3. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniem Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
 5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: Edycja2RPOZ/2023/6140/PolskiLad  Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej wskazane oznaczenie.
 6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II     Sposób publikacji

 1. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowane zostanie:
 1. Na stronie Zamawiającego: https://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl
  Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://podkarpackie.pl/index.php/kultura/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow
 1.  
 2. Wszystkie zmiany dokumentów postepowania, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz inne dokumenty i ogłoszenia publikowane są wyłącznie na stronie Zamawiającego w pkt. 1. lit. a)

III     Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie postępowania zakupowego. Wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000 zł ale nie jest wyższa od kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

IV     Opis przedmiotu zamówienia

1.Rodzaj zamówienia: prace konserwatorskie

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie zgodnie z programem prac konserwatorskich /  Załącznik nr 6/ oraz wydanym pozwoleniem.

Kody CPV:45451100-4 Zdobienie

KOD CPV: 508000003 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

KOD CPV: 45453100-8 – Roboty renowacyjne.

Kod CPV: 50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  pełna konserwacja techniczna i estetyczna zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie.

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia prac, sposób ich wykonania określa program prac konserwatorskich stanowiąca załącznik / Załącznik nr 6/ do postępowania zakupowego.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
w szczególności do:|
a. wykonania prac konserwatorskich w oparciu o program prac konserwatorskich oraz decyzję konserwatora na wykonanie prac  konserwatorskich technicznych i estetycznych. /Załącznik nr 2/
b. przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadamiania organu nadzoru konserwatorskiego.
c. uporządkowania wnętrza muzeum raz otoczenia po zakończeniu prac.

5. Dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia: 

6. Zamawiający informuje, iż dysponuje zezwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac. /Decyzja konserwatora Załącznik nr 2/. Dokument powyższy stanowi załącznik do postępowania zakupowego.

  1. Zamawiający udostępnia przedmiary robót, wzór formularza przedmiaru robót. /Załącznik nr 3/ ora wzór tabeli do opracowania kosztorysu /Załącznik nr 8/
  2. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w złożonej ofercie wszystkich ewentualnych dodatkowych prac, które nie zostały wprost ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i dołączonych załącznikach uszczegóławiających opis przedmiotu zamówienia, ale są ważne bądź niezbędne do poprawnego wykonania prac konserwacyjnych.

7. Warunki gwarancji:

a. Zamawiający wymaga udzielenia: minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi na prace       konserwatorskie

b. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. Rzeczywisty okres gwarancji (nie krótszy niż 5 lat – 60 miesięcy) zostanie ustalony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. W okresie gwarancji i rękojmi na prace konserwatorskie, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

8. Wizja lokalna

Z uwagi na wysoki stopień trudności, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektów, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwego ryzyka z nim związanego, wpływającego na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

Wizja musi się odbyć w obecności Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej: I – termin 18.03.2024r., godz. 10.00,  II termin – 26.03.2023 r. godz. 10.00. Na wizję lokalną należy przybyć z wypełnionym i wydrukowanym egzemplarzem Zaświadczenia, którego wzór zawarty jest w /Załączniku nr 4/ do niniejszego zapytania.

V     Równoważność

Rozwiązania równoważne:

 1. wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
 2. jeżeli w jakimkolwiek miejscu stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

VI      Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na dzień wskazany w PZ jako dzień składania ofert określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający informuje, iż przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) poszczególne warunki określone w niniejszym rozdziale muszą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.1       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Zamawiający wymaga spełnienia warunku z pkt. 6.1 samodzielnie przez wykonawcę lub przez jednego z konsorcjantów ( w przypadku konsorcjum). Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, w sytuacji skorzystania z doświadczenia podmiotu trzeciego, który nie będzie członkiem konsorcjum składającego ofertę.

6.2       Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

 1. Wykażą przynajmniej jedną osobę posiadającą dyplom wyższej uczelni w specjalizacji „Konserwacja tkanin zabytkowych”
 2. Wykażą się doświadczeniem w konserwacji tkanin zabytkowych z ostatnich pięciu lat z uwzględnieniem tkanin wielkoformatowych (powyżej 6 m2).
 3. wykażą, że należycie wykonali co najmniej jedno zadanie w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie w zakresie realizacji prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości przynajmniej 300 000,00 zł. /trzysta tysięcy zł./
 4. Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu zrealizowanych robót konserwatorskich wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót przedstawionych, np. kserokopie referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru lub innych dokumentów mających tożsamą wartość dowodową, wg wyboru wykonawcy.

6.3       Potencjał techniczny

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

6.4       Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i zapewnią odpowiedni potencjał kadrowy, tj.:

 1. dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami konserwatorskimi posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania ww. robotami.

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazuosób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające ich uprawnienia.

/Wykaz stanowi załącznik nr 5 formularza ofertowego./

6.5       Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 1. Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim kapitałem na zrealizowanie zadania. Poświadczenie wyciągiem bankowym lub zaświadczeniem o zdolności kredytowej w minimalnej wysokości 300 000, 00 tyś (trzysta tysięcy złotych).
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokument potwierdzający lub oświadczenie, że w dniu zawarcia umowy przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony do kwoty 800 000, 00 zł. (osiemset tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

6.6       Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Formularz ofertowy /Załącznik nr 1 /
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (stanowiące część formularza ofertowego);
 3. Wykaz zrealizowanych prac konserwatorskich wraz z kserokopiami referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru lub innych dokumentów mających tożsamą wartość dowodową, wg wyboru wykonawcy, potwierdzających należyte wykonanie robót przedstawionych w wykazie zrealizowanych robót. – wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego
 4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (stanowiące część formularza ofertowego).
 5. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim kapitałem.
 6. Kosztorys ofertowy uwzględniający pozycje w tabeli formularza przedmiaru wg. Formularza Wzór opracowania kosztorysu /Załącznik nr 8/
 7. Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona.
 8. Zaświadczenie o ubezpieczeniu lub oświadczenie, że w dniu podpisania umowy Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową.

Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu zakupowym Wykonawcą, może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Dokumenty wydane w językach innych niż polski należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.

W sytuacji stwierdzenia na etapie badania oferty nie wykazania się spełnienia warunku podmiotowego, bądź nie wykazania nie spełnienia przesłanek wykluczenia Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie wykonawcy do złożenia/uzupełnienia wymaganego dokumentu.

6.7       Dodatkowe warunki udziału

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

VII     Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych   przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i sposobem przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

7.1     Kryteria oceny ofert i ich wagi punktowe

Kryteria oceny ofert to:

 • Cena – 90 %
 • Ilość wykonanych prac wielkoformatowych w konserwacji tkanin – 10 %

7.1.1      Cena

 1. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu oferty.
 2. Wykonawca musi podać cenę oferty w PLN.
 3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy / Załącznik nr 7/, oraz musi zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne.
 4. Cena oferty podana przez Wykonawcę będzie stała przez okres realizacji Umowy i nie będzie mogła podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).
 5. Cena oferty powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Ilość wykonanych prac wielkoformatowych w konserwacji tkanin. /Załącznik nr 9/

VIII     Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.04.2024 r. godz. 8.00

IX     Sposób i forma składania ofert

9.1       Informacje ogólne

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w PZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści PZ.
 2. Wykonawca do sporządzenia oferty zobowiązany jest wykorzystać Załączniki stanowiące integralną część PZ.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferty należy składać w kancelarii Parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

9.2       Komunikacja z Zamawiającym

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej lub tradycyjnej .
 2. Pytania co do przedmiotu zamówienia składa się w postaci elektronicznej na adres [email protected] lub tradycyjnej na adres

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Lubaczowie; ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania wszelkiej korespondencji na adres [email protected] lub tradycyjnej na adres Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Lubaczowie; ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów
 2. Pytania do treści zapytania: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści postępowania zakupowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji PZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
  o którym mowa w lit. a)
 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający wysyła wszystkim zidentyfikowanym wykonawcom.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenie odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na pytania za pośrednictwem telefonu.
 7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 8. kan. Andrzej Stopyra [email protected]

9.3     Sposób złożenia oferty – informacje ogólne

 1. Oferty o udział w postępowaniu należy składać w formie papierowej na adres
  Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Lubaczowie; ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.
 2. Oferty składane za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej lub osobiście należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości oraz przypadkowe otwarcie. Oferty należy opisać nazwą Zamawiającego, nazwą wykonawcy oraz adnotacją „ Oferta w postępowaniu pt. Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie Nie otwierać przed 12.04.2024 r. godz. 10.00.
 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres: [email protected]
 2. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na zamówienie i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
 4. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu.
 5. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.
 6. Oferty należy złożyć z ceną wyrażoną w Polskich Złotych (PLN). Oferty złożone z ceną wyrażoną w innej walucie zostaną odrzucone.

9.4       Sposób oceny ofert

 1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami.

Oznacza to, ze Zamawiający:

 1. Dokona oceny wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w PZ
 2. Dokona zbadania, czy oferta oceniona jako najbardziej korzystna nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. W przypadku stwierdzenia braków w ofercie pozwalających na jej uzupełnienie wezwie Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia dokumentów.
 5. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
 6. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.5     Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.04.2024 r. o godz. 9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Lubaczowie, ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

X        Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta musi zachować ważność do dnia 12.05.2024 r.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XI       Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz.  1010). Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).

Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być wydzielona do odrębnego pliku, a plik opatrzony podpisem uprawnionych osób.

Uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy zawrzeć w odrębnym pliku opatrzonym podpisem uprawnionych osób.

XII      Termin realizacji umowy

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia  31.12.2024 r.

XIII     Wyłączenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIV     Wspólne ubieganie się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

 1. Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.
 2. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, lub przedłożyć umowę spółki/uchwałę wspólników określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników stosowanie do postanowień art. 865 KC.
 3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
 4. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 5. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.
 6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
 7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.
 8. Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

XV      Formalności poprzedzające zawarcie umowy

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania zakupowego.
 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Nieusprawiedliwione niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XVI     Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

XVII    Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XVIII   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie ul T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931307543 , REGON: 040018687

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania zakupowego dotyczącego Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zakupowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności,
 • uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, a ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu dotyczącego „Prac konserwatorskich i restauratorskich zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX     Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków postępowania zakupowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności gdy wystąpią następujące przesłanki
 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
 1. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  1. odwołania postępowania w każdym czasie;
  2. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
  3. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków postępowania zakupowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 4. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zakończenia przez Zamawiającego niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

XX      Płatność

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

XXI     Informacje dodatkowe

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XXII    Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Decyzja konserwatora. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich.
 3. Przedmiar robót
 4. Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
 5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
 6. Program prac konserwatorskich / wyciąg /
 7. Wzór Umowy
 8. Wzór tabeli do opracowania kosztorysu
 9. Lista wykonanych prac wielkoformatowych w konserwacji tkanin 

Zatwierdził:

Ks. Andrzej Stopyra

 Proboszcz Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie

 

Lubaczów 12.03.2024 r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie Postępowania Zakupowego po korekcie ostatecznej 12.03.2024

zalacznik_do_uchwaly_swp_20231127

Załącznik nr 1 -Formularz_oferty do Postępowania Zakupowego

Załącznik nr 2 – Decyzja – pozwolenie konserwatora

Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Załącznik nr 4 Zaświadczenie o dokonanej wizji

Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wzór tabeli do opracowania kosztorysuZał

ącznik nr 9 Wykaz prac

Załącznik nr 6 Program prac konserwatorskich skompresowany_compressed