Informacja o wyłonieniu przez Parafię św. Stanisława BM w Lubaczowie
wykonawcy ramach ogłoszenia zapytania ofertowego 2/2024 r.

W dniu 11.03.2024 r. komisja w składzie:

 1. Przewodniczący – ks. Andrzej Stopyra
 2. Wiesław Huk – sekretarz
 3. Marek Hadel – członek komisji
 4. Ryszard Kosturek – członek komisji
 5. Jan Żurawel – członek komisji

dokonała otwarcia ofert z postępowania 2/2024  na wykonanie zadania:

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących się dystrybucją żywności na cele społeczne”. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego ( w formule “zaprojektuj i wybuduj”)  o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne.  

Kwota przeznaczona przez Inwestora na zadanie wynosi:

Netto – 3221853,77 Słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy  osiemset pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy.

Brutto  – 3 962 880,13 (Słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i 13/1000).

Na wykonanie w/w zadania wpłynęły dwie oferty:

 1. Stanisław Kłos Usługi Remontowo-Budowlane z Horyńca; NIP 7931264762
 2. PHU REMBUD Roman Siryk – Oleszyc;  NIP 7931188920

Komisja wybrała ofertę firmy REMBUD Roman Siryk z Oleszyc, która zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę

Brutto – 3 973 515,00 ( Słownie: Trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 00/00)

O wyborze zadecydowało kryterium: 100% Cena.

 

Informację sporządził ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz

Protokół wyboru Wykonawcy na budowę

 

Informacja o wyłonieniu przez Parafię św. Stanisława BM w Lubaczowie
Inspektora Nadzoru  ramach ogłoszenia zapytania ofertowego 3/2024 r.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM,

Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, NIP 793-13-07-543

realizuje zadanie inwestycyjne w ramach

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych

 spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

 

w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne

Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM, ul. ŚW. STANISŁAWA BM, Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, NIP 793-13-07-543,

email: [email protected]

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 1. Tryb zamówienia:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  3/2024

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne”. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego ( w formule “zaprojektuj i wybuduj”)  o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne. 

 

 1. Data i godzina otwarcia ofert:

– 11 marca  2024 roku godz.10:30.

 1. Komisja przetargowa:
  1. Andrzej Stopyra – Przewodniczący Komisji
  2, Wiesław Huk – sekretarz
  3. Marek Hadel – członek komisji
  4. Ryszard Kosturek – członek komisji
  5. Jan Żurawel – członek komisji
 2. Przebieg otwarcia ofert.

  Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM, ul. ŚW. STANISŁAWA BM, Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 11 marca 2024 roku do godz.8.30  złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena

/brutto/

Uwagi
 

1

Paweł Starczak INVENT Usługi inżynierskie 25 000brak
2

 

Krzysztof Kopeć GEOBUD Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno – Kartograficzne24 500brak
    
    

 

Komisja po otwarciu ofert i sprawdzeniu od strony formalnej stwierdza, że oferty są kompletne. 

Przy wyborze oferty Komisja przyjęła kryterium oceny zgodnie z zapytaniem ofertowym – cena 100%

 

Komisja wybrała ofertę firmy:  Krzysztof Kopeć GEOBUD Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno – Kartograficzne, która zaaferowała cenę  brutto 24 500 zł

 

Informację sporządził ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz