Klub Inteligencji Katolickiej

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W LUBACZOWIE

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie został założony w styczniu 1987 roku przez grupę osób świeckich o światopoglądzie katolickim. Dążenie siedemnastoosobowej grupy inicjatywnej spotkało się z bardzo życzliwym i pełnym zrozumienia stanowiskiem ks. bpa prof. Mariana Jaworskiego, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Lubaczowie, który nie tylko udzielił Klubowi pomocy w czasie  rejestracji, ale także wsparł Klub duchowo i finansowo.

Podstawowe cele stowarzyszenia, jakie Klub zapisał w Statucie to; kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka  świadomego swoich obowiązków indywidualnych i społecznych wobec Ojczyzny, opartych o naukę Kościoła Katolickiego, a także praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, oraz przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nieuczciwości.

         Pierwsze spotkania odbywały się na plebani parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie u ks. dziekana Józefa Dudka, kapłana-poety, człowieka kochającego Boga i ludzi, a tym samym kulturę  która ich otacza. To z Jego inicjatywy Klub rozpoczął swoją działalność spektaklem poetyckim „POD STOPY KRZYŻA”.

W dniu 13 lipca 1987 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie został oficjalnie zarejestrowany uzyskując osobowość prawną.

Głównym, corocznym tematem działalności Klubu są Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, które swoimi korzeniami sięgają czasu, kiedy Administratorem Apostolskim Archidiecezji w Lubaczowie był śp. ks. bp prof. Marian Rechowicz, a proboszczem i dziekanem lubaczowskim śp. ks. prałat Jakub Winiarz.  Wówczas to społeczność lokalna miała możliwość  zetknięcia się z wykładowcami katolickich uczelni.

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny bardzo mocno ograniczył  możliwość kontaktu ludzi nauki i kultury z małomiasteczkową społecznością. Dopiero w 1986 roku udało się zorganizować  Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem; „Księdzu Jerzemu w hołdzie”, których inicjatorami były w większości osoby tworzące później Klub Inteligencji Katolickiej. Wtedy też odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, ufundowana przez duchowieństwo i ówczesną, działającą w podziemiu „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej. Przewodnią myślą Dni Kultury Chrześcijańskiej stał się cytat „…dopóki mogę myśleć jestem wolny…” z inscenizacji pt. „Powstań Ablu”, w reż. ks. Józefa Dudka i wykonaniu młodzieży oazowej z Lubaczowa.

Wypalił się okres stanu wojennego, a dotychczasowy system komunistyczny po prostu zbankrutował. Nasz kraj stanął przed bardzo trudnym zadaniem doścignięcia cywilizacyjnego i gospodarczo rozwiniętego świata.

Do wolnej Polski z czwartą pielgrzymką przyjechał umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, a myślą przewodnią wizyty były słowa z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan „Bogu dziękujcie – ducha nie gaście”, które tak mocno korespondowały ze słowami Ojca Świętego z pierwszej pielgrzymki do Polski, kiedy w Warszawie na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r. wołał; „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”.

Na trasie pielgrzymki papieskiej znalazł się Lubaczów, przez 45 lat wierny depozytariusz wielowiekowego dziedzictwa prastarej Metropolii Lwowskiej. To w Lubaczowie Ojciec Święty wypowiedział prorocze słowa; „Zaczyna się jakaś epoka, w której Wschód, bliski i daleki Wschód zacznie słyszeć to słowo z Kany Galilejskiej, które tak stale powtarzamy, zwłaszcza na Jasnej Górze: <co On wam rzecze, to czyńcie>, zacznie wsłuchiwać się w to słowo, zacznie przyjmować, zacznie za nim iść”

Członkowie Klubu bardzo aktywnie włączyli się w wir przygotowań do tego spotkania. Pamiętaliśmy jednak jak ważne jest słowo, dlatego na przełomie kwietnia i maja 1991 r. zorganizowaliśmy cykl wykładów opartych o najnowszą encyklikę Jana Pawła II „Centesimus annus”, które wygłosił profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Franciszek Mazurek.

                                                                                                                                                                                                                        

Mijały lata a Klub ciągle trwał, podejmując coraz to nowe inicjatywy, aprobowane przez ks. bpa prof. Jan Śrutwę pasterza diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej powstałej w wyniku podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, a także przez nowego asystenta Klubu proboszcza i dziekana lubaczowskiego ks. Franciszka Nucię, który tę funkcję przejął po dotychczasowym proboszczu i dziekanie ks. Józefie Dudku.

Od 1997 roku podstawowe założenia Klubu oparte zostały bardzo mocno na przesłaniu, jakie w liście „Tertio Millennio Adveniente” Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do Kościoła Powszechnego. W duchu tego przesłania prowadzona była praca, przygotowująca nas do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, poprzez kolejne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej poświęcone; Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu i Bogu Ojcu. 

Każdego 16 miesiąca członkowie Klubu włączają się aktywnie w liturgię Mszy Św., przedtem w intencji Ojca Świętego, a obecnie o Jego wyniesienie na ołtarze, dając w ten sposób modlitewny wyraz miłości i pamięci o Janie Pawle II.

W 10 rocznicę wizyty Namiestnika Chrystusowego na Ziemi Lubaczowskiej, na wniosek Klubu Inteligencji Katolickiej, Rada Miejska w Lubaczowie, Rady Miast i Gmin w Oleszycach  i Cieszanowie oraz Rada Gminy w Horyńcu i Lubaczowie nadały Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Tytuły Honorowego Obywatela, a Klub ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą tamto historyczne wydarzenie, którą poświęcili ks. kardynał prof. Marian Jaworski – Metropolita Lwowski i ks. biskup prof. Jan Śrutwa – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

20 sierpnia 2003 r., w 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, staraniem Klubu oraz przychylności ks. prałata Mieczysława Mokrzyckiego – naszego rodaka, który na co dzień przebywał u boku Ojca Świętego, samorządy Ziemi Lubaczowskiej przekazały Namiestnikowi Chrystusowemu, wyrazy oddania i miłości, a także wręczyły, po audiencji generalnej w Castel Gandolfo, osobiście Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II akty nadania T Y T U Ł ÓW  Honorowego Obywatela miast i gmin Ziemi Lubaczowskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrowił, po polsku, przybyłych rodaków następującymi słowami: „Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. W sposób szczególny pozdrawiam delegację Klubu Inteligencji Katolickiej z Lubaczowa oraz władz samorządowych miast i gmin Ziemi Lubaczowskiej. Bardzo dziękuję za dar duchowej bliskości i za życzliwość.”

Było to zaskakujące wyróżnienie dla delegacji Ziemi Lubaczowskiej. 

 

Bardzo dużym zaszczytem dla Klubu jest przyjęcie przez byłych pasterzy diecezji, ks. kard. prof. Mariana Jaworskiego obecnie Metropolity Lwowskiego i ks. bpa. prof. Jana Śrutwę –  honorowego członkostwa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

         Obecnie sukcesorem tego wielkiego dziedzictwa, jakie archidiecezja w Lubaczowie tak starannie przez 45 lat pielęgnowała i co w posagu wniosła do nowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, jest ks. bp dr Wacław Depo – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a asystentem kościelnym Klubu został mianowany ks. kan. Andrzej Stopyra – Dziekan i proboszcz lubaczowski.

 

 Ważne miejsce w codziennej pracy Klubu zajmuje redagowanie miesięcznika katolicko-społeczno-kulturalnego „TERAZ”, którego 82 numer niebawem otrzyma społeczność lokalna. Miesięcznik wydawany jest obecnie w nakładzie 500 egzemplarzy, a środki uzyskane ze sprzedaży z trudem pokrywają koszty jego druku.

Od kilku lat Klub organizuje otwarta imprezę plenerową pt. „Niedziela z miesięcznikiem TERAZ”, którą od obecnego roku postanowiliśmy organizować 3-go Maja, zmieniając nazwę imprezy na „Majówka z miesięcznikiem TERAZ”

 Stowarzyszenie prowadzi także Bibliotekę Konkatedralną im. Św. Brata Alberta, ukształtowaną od podstaw przez członków Klubu, i poświęconą przez ks. bpa prof. Jana Śrutwę.

W ciągu 20-letniej działalności Klub uczestniczył w wielu pielgrzymkach i uroczystościach patriotyczno-religijnych, zorganizował XXI Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, ponad 150 wykładów i odczytów, 48 koncertów, 26 wieczorów literackich, 20 wystaw, 38 spektakli teatralnych i 14 projekcji filmowych.

Członkowie Klubu czynnie angażowali się w działalność społeczną i polityczną, tworząc 9 kwietnia 1989 roku Komitet Obywatelski „Solidarność”, którego przewodniczącym został prezes Klubu. W wyborach samorządowych w 1990 roku w skład Rady Miejskiej w Lubaczowie wybrano 5 członków Klubu.

         Cała działalność członków Klubu jest działalnością non-profit.

         Obecnie skład Zarządu Klubu stanowią:

                   Jerzy Czekalski – prezes Klubu

                   Krzysztof Szczepański – wiceprezes Klubu

                   Jadwiga Tabaczek – sekretarz Klubu

                   Stanisława Paściak – skarbnik Klubu

                   Teresa Pamuła  – członek Zarządu Klubu

                   Zdzisław Sawiński – członek Zarządu Klubu

                   Stanisław Makara – członek Zarządu Klubu

        

 

Op. Jerzy Czekalski