Szkolne Koło Caritas

IDEA SZkolnycH Kół Caritas

 

Co to jest Szkolne Koło Caritas?


Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas.

Szkolne Koło Caritas jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych  opiekunem Koła jest nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane. Opiekę duchową sprawuje asystent kościelny, który czuwa też nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i włączała się w pracę nad formacją jego członków.

Szkolne Koła Caritas działają w Polsce od 1995 roku i skupiają dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, wychowawców i duszpasterzy wokół idei pomagania bliźnim w potrzebie. Wolontariat stał się stylem życia dla 54 396 wolontariuszy, 3813 opiekunów SKC, zrzeszonych w 2661 Szkolnych Kołach Caritas. Liczba ta stale rośnie.

Szkolne Koła Caritas tworzą uczniowie z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie wraz z opiekunką Danutą Witko, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie z opiekunem ks. Marianem Maciołkiem, Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie z opiekunem Jolantą Maciołek, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa z opiekunem ks. Tomaszem Szadym. (Razem 185 osób)

 

Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas


Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

 

Formy działania (przykładowe)


Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:

·         identyfikują w swym otoczeniu (szkolnym, sąsiedzkim) osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbiórki na wsparcie leczenia, na zakup książek, wyprawek itp.);

·         angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);

·         wspierają działalność charytatywną Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbiórkach żywności, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizują swoje działania zgodnie ze wspólnie wypracowanym przez jego członków planem pracy.

 

Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 

·         uczy miłości bliźniego;

·         kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi;

·         uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych;

·         przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;

·         uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę;

·         wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej;

·         pozwala na realizację własnych inicjatyw;

·         wpływa na zmianę postaw;

·         umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji;

·         sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania

·         umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.