Fundacja im. Jana Pawła II

RADA FUNDACJI – SKŁAD

 

 1. BP Wacław Depo
 2. ABP Mieczysław Mokrzycki
 3. BP Marian Buczek
 4. Jan Szyk
 5. Wiesław Hałucha
 6. Mirosław Karapyta
 7. Jolanta Mełech
 8. Franciszek Magoń
 9. Wiesław Kapel
 10. Tadeusz Zarembski
 11. Andrzej Rempoła
 12. Jerzy Siryk
 13. Jerzy Tabaczek
 14. Marek Hadel
 15. Maria Lechowicz
 16. Henryk Wiśniewski
 17. Marcin Saramaga
 18. Robert Gorycki
 19. Maria Magoń

 

WYBRANY ZARZĄD FUNDACJI

 

Prezes: Edward Rokosz

Wiceprezes: ks. kan. Andrzej Stopyra

Członek: Arkadiusz Sztajura

Skarbnik: Jadwiga Jedliczka-Zarembska

 

S T A T U T    J E D N O L I T Y

„Fundacja  Pamięć i Tożsamość im. JANA PAWŁA II –

Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie”

sporządzony w dniu  1 lutego 2009r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja nosi nazwę : „Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21,  poz. 97 ze późniejszymi  zmianami) i zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; została ustanowiona przez:

Osoby prawne –

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława B.M, Kościuszki 2, posiadająca  Regon 040018687 NIP 793-130-75-43 w imieniu której działa Proboszcz Parafii,

Osoby fizyczne –

 1. Jolanta Teresa Mełech
 2. Jan Szyk
 3. Franciszek Magoń
 4. Wiesław Jan Hałucha

zwani dalej Fundatorami

aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Wiesława Nepelskiego – Notariusza    w Lubaczowie mieszczącej się przy ulicy Rynek 25 z numerem repertorium   A Nr 187/09 z dnia 26 stycznia 2009 r..

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja posiada prawo powoływania zakładów w kraju i zagranicą.
 • 2
 1. Siedzibą władz Fundacji jest miasto Lubaczów, adres dla korespondencji:  Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława B.M. 37-600 Lubaczów ulica Kościuszki 2.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie”.

 

 • 3
 1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 4
 1. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozumieniu art. 12 ust.2 w związku z art. 22 ustawy

 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 • 5

Celem fundacji jest:

 1. organizowanie i finansowanie budowyMiędzynarodowe Centrum Młodzieży  w  Lubaczowie
 2.  upamiętnienie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie,
 3.  utworzenie muzeum dziedzictwa kulturowego i religijnego kresów wschodnich,
 4. działanie na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego i kultur pogranicza wschodniego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. działanie na rzecz zbliżenia między narodami ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między młodzieżą Polską a młodzieżą Ukraińską, przez wymianę kulturową, religijną, dialog ekumeniczny,
 6. wspieranie rozwoju regionalnego na terenie pogranicza polsko – ukraińskiego, ułatwianie współpracy gospodarczej, promowanie ochrony środowiska,
 7. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,    w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży,
 8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem
 9.  działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
 10. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej,
 11. edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń          i innych przedsięwzięć,

 

 

 • 6

Swoje cele realizuje przez:

 1. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,
 2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji,
 3. budowę Międzynarodowego Centrum Młodzieży, 
 4. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych,
 5. współpracę ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 6. inicjowanie współpracy kulturalnej, podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych mieszkańców,
 7. promocję oraz organizację wolontariatu.
 8. finansowanie międzynarodowych projektów budujących więzy przyjaźni i współpracy między młodzieży różnych narodowości.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • 7
 1. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski w kwocie pieniężnej   w wysokości : 10000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych )
 2. Na fundusz założycielski składają się kwoty wniesione przez fundatorów w wysokości 10000,00 złotych ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 3. Dochody Fundacji pochodzą z :
 4. a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 5. b) dotacji i subwencji i innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 6. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. d) własnej działalności gospodarczej,
 8. e) odsetek bankowych,
 9. f) nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 10. g) udziałów w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach,
 11. h) innych, przepisami prawa dozwolonych źródeł .
 • 8
 1. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w§5celów Fundacji.
 2. Tworzenie odrębnych funduszy jest możliwe, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń ofiarodawców, co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.
 • 9

Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 • 10
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, bądź przez uczestnictwo w spółkach kapitałowych.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem, także na tereny innych państw.
 3. W rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie:
 4. a)      organizowanie wystaw, konkursów (nr PKD 92.31.E)
 5. b)      prowadzenie działalności turystycznej pozostałej (nr PKD 63.30.D)
 6. c)      prowadzenie działalności wydawniczej pozostałej (nr PKD 22.15.Z)
 7. d)     prowadzenie działalności edukacyjnej-nauki języków obcych (nr PKD 80.42.A)
 8. e)      kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (nr PKD 80.42.B)
 9. f)       projekcja filmów (nr PKD 92.13.Z)
 10. g)      organizowanie koncertów różnych typów (nr PKD 92.31.C)
 11. h)      handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli    (nr PKD 52.48.G)
 12. i)        pomoc społeczna z zakwaterowaniem (nr PKD 85.31.B)
 13. j)        działalność wydawnicza (nr PKD 22.1.)
 14. k)      działalność poligraficzna (nr PKD 22.2.)
 15. l)        reklama (nr PKD 74.20.Z)
 16. m)    działalność hotelarsko-gastronomiczna (nr PKD 55.2)
 17. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe, w tym także   na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, służących realizacji tych celów.
 18. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 19. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą  nie może być mniejsza niż 1000 zł.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 • 11

Organami Fundacji są:

 1. a)      Zgromadzenie Fundatorów
 2. b)     Rada Fundacji
 3. c)      Zarząd Fundacji

 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

 • 12

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów :

 1. a) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława B.M, ulica Kościuszki 2,  37-600 Lubaczów, w imieniu której działa Proboszcz Parafii,
 2. b) Jolanta Teresa Mełech,
 3. c) Jan Szyk
 4. d) Franciszek Magoń,
 5. e) Wiesław Jan Hałucha.
 • 13

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

 • 14
 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem założycielskim, nadzorującym i opiniującym.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy :

a/ powoływanie i odwoływanie członków składu Rady Fundacji,

b/ uchwalanie zmian statutu Fundacji,

c/ podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,

d/ powołanie członków pierwszego składu Zarządu Fundacji,

e/ odwoływanie członków Zarządu Fundacji, co nie stanowi sprzeczności z § 22, pkt. 2a poniższego statutu

 • 15
 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
  2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 • 16
 1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, z tym, że wymagana jest obecność
  Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.3. W razie niemożności wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów- funkcje te wypełnia Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, a gdy i ten nie ma możliwości działania – upoważniony Członek Zgromadzenia.
 3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady
  i Zarządu Fundacji, przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Fundacji oraz żądać wyjaśnień od Zarządu Fundacji.
 4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mają prawo zasiadać  w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w skutek śmierci.
 • 17

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

RADA FUNDACJI

 • 18
 1. Rada Fundacji liczy od 3 do 25 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów   na okres 5 lat.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka, wygaśnięcia mandatu członka, na skutek śmierci, na skutek wykluczenia z Rady zwykłą większością głosów z powodu działania na szkodę Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów.
 5. Rada Fundacji uchwałą wnioskuje do Zgromadzenia Fundatorów o przyjęcie do swego grona innych osób fizycznych  lub przedstawicieli osób prawnych, które:
 6. a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 7. b) w inny istotny sposób wspomagają działalność Fundacji.
 8. Rada Fundacji może mianować Honorowych Członków Fundacji za szczególną działalność na rzecz Fundacji.
 • 19

Rada działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji   i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

 • 20
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy, na wniosek pisemny przynajmniej 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów.
 3. W razie niemożności wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Rady – funkcje te wypełnia Wiceprzewodniczący Rady, a gdy i ten nie ma możliwości działania – upoważniony członek Rady.
 4. Rada Fundacji może powoływać komisje.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 • 21
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego   lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Głosowanie jest jawne.
 3. Uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Fundacji zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów i wymagają zatwierdzenia Zgromadzenia Fundatorów.
 • 22
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych oraz kontrolno – nadzorczych.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 3. a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu z wyjątkiem pierwszego składu,
 4. b) ocena sprawozdań Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. c) zatrudnianie członków Zarządu,
 6. d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań finansowych określonych  w regulamini