Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

NIP 793-13-07-543

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   3/2024

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn.:

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego (w formule “zaprojektuj i wybuduj”) o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne”

w ramach

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

w zakresie

Wsparcia organizacji zajmujących się dystrybucją żywności na cele społeczne

 

Lubaczów, 2024-02-28

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

nr tel. 609858867

adres poczty elektronicznej: [email protected]

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU

Zadanie finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego ( w formule “zaprojektuj i wybuduj”)  o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne”.

Zakres usługi obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem i budową budynku magazynowego (w formule “zaprojektuj i wybuduj”) o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne. Obejmuje on cały proces inwestycyjny wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej, technicznej, wykonawczej
i powykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
W zakres usługi należy uwzględnić nadzór w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Teren inwestycji znajduje się w centrum miasta, na działce nr 3585 w sąsiedztwie  konkatedry  pw.  św. Stanisława BPA, przy Domu Zygmunta w Lubaczowie.  
Planowaną inwestycję dzieli niewielka  odległość od głównych węzłów komunikacyjnych. Dojazd odbywa się drogą jednokierunkową od strony Rynku Miejskiego ulicą Kościuszki.

Bryła  projektowanego budynku wpisuje się w tkankę miejską. Od strony ulicy Tadeusza Kościuszki  kontynuuje zabudowę pierzejową. Budynek będzie posiadał 2 wejścia –wejście główne od strony ulicy oraz wejście od dziedzińca wewnętrznego.  Komunikacja głównym wejściem prowadzi do holu, skąd jest dostęp do jadłodzielni, toalety oraz schodów prowadzących na piętro budynku.  Od strony dziedzińca odbywać się będzie dostawa towarów do głównego magazynu żywności, jak również zapewniony jest dostęp do Sali wydawania posiłków czy kuchni. Na piętrze znajdować się będą pozostałe magazyny, do których prowadzi winda towarowa jak również pomieszczenia socjalne i administracyjne.

Projekt budynku zakłada następujące funkcje:

 • Magazyn żywności krótkotrwałej
 • magazyny żywności
 • chłodnia owoców/ warzyw i innych produktów spożywczych wrażliwych na warunki cieplno-wilgotnościowe,
 • mroźnia – Do przechowywania produktów głęboko mrożonych na dłuższe okresy.
 • kuchnia do przygotowywania posiłków, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.
 • sala do wydawania posiłków- JADŁODZIELNIA
 • toaleta ogólnodostępna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • pomieszczenie socjalne
 • pomieszczenie administracyjne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

ROZDZIAŁ 3

INFORMACJA O TERMINIE REALIZACJI ORAZ O CENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.07.2025 r..

Szacowany koszt inwestycji: informacja będzie udzielona w kancelarii parafialnej podczas szczegółowego zapoznania się z dokumentacją inwestycji.

ROZDZIAŁ 4

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Stopyra – Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie,
email:
[email protected]

ROZDZIAŁ 5

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć w postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowy” wg wzoru dołączonego do zapytania ofertowego.

ROZDZIAŁ 6

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 11.03.2024 r. do godz. 8:30.

Ofertę z wymaganym dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie papierowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024 r. o godzinie 10:30.

ROZDZIAŁ 7

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje, co najmniej jedną osobę:

 • posiadającą uprawnienia zawodowe bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów);
 • posiadającą uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów);
 • posiadającą uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

 

ROZDZIAŁ 8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca poda cenę oferty, za wykonanie zamówienia, w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)

Wykonawca musi uwzględnić w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Cenę oferty należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

 

ROZDZIAŁ 9

 

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena  –   100%

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja z ramienia Zamawiającego;

Ogłoszenie wyników o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Umowa zostanie podpisana po przeprowadzeniu postępowania zapytania ofertowego, zgodnego z zasadami zawartymi w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Regulaminem zamówień stosowanym w postępowaniach organizowanych przez Parafię św. Stanisława BM w Lubaczowie w ramach wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie żadna oferta;
 • wszystkie złożone oferty podlegać będą odrzuceniu;
 • oferta z najniższą ceną przewyższy zasadniczo kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który brał udział w postępowaniu i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

ROZDZIAŁ 10

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA  do pobrania są w kancelarii parafialnej:  

Koncepcja architektoniczna z opisem użytkowo – funkcjonalnym. /1/

Przedmiary robót budowlanych, co, elektryka/2/

Wykaz urządzeń i instalacji z parametrami;/3/

– Fotowoltaika

– Pompa ciepła

– Wózki widłowe szt. 2 

– Winda

– Wyposażenie kuchni. 

Wzór umowy./4/

 

ROZDAIAŁ 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi w zakresie następujących specjalności:
  a) konstrukcyjno – budowlanej,
  b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 2. Pełnienie przez Inspektora specjalności konstrukcyjno – budowlanej funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego w/w specjalności w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz osiągnięcia efektu rzeczowego;
 3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 – 27 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach
  w okresie rękojmi;
 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:
 • dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami oraz dostosowanie się do zapisów dotyczących obowiązków Inspektora Nadzoru,
 • zapewnienie obecności i nadzoru budowy przez inspektorów w trakcie robót budowlanych związanych z przedmiotową specjalnością,
 • zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez przeprowadzenie każdego z Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji terenu budowy, w częstotliwości uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych,
 • kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem czy prace nie są realizowane przez osoby lub podmioty niezgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie Zamawiającego,
 • współpracę z Zamawiającym, wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski, w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego rozwiązywania bieżących problemów,
 • bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
 • bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo – techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego – podejmowanie decyzji
  o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych specjalności poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, a także w przypadku wytępienia takiej konieczności wymagających odkrycia robót lub elementów uprzednio zakrytych,
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę,
 • organizowanie, obsługa i prowadzenie narad budowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zwołania narady oraz przygotowanie protokołu z narady,
 • podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru,
 • dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,
 • podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych
  z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót,
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w przypadku spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego;
 • organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych,
 • kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
 • akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę,
 • żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad
  w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
 • ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do poprawnego wykonania zadania,
 • dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych
  z Zamawiającym oraz Wykonawcą,
 • udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego w terminach wskazanych przez Zamawiającego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad,
 • potwierdzanie wykonanych robót, jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia,
 • niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz
  o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
 • udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
 • uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • rozpoznanie, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechanych, spisywanie protokołów konieczności zgodnie z kosztorysami,
 • bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych
  z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia i mienia,
 • poświadczenie terminu zakończenia robót,
 • kontrolowanie oznaczenia i zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w tym 
  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
 • rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
 • kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją w terminach wynikających z Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
 • koordynowanie nadzoru robót w poszczególnych specjalnościach,
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,
 • przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych
  z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,
 • monitoring i kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym postępów w realizacji zadania w tym sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z realizacji inwestycji,
 • nadzór nad prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych,
 • uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych na każde wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancji oraz w przeglądzie pogwarancyjnym,
 • weryfikacja przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej z inwestycją, co do jej kompletności
  i wskazanie ewentualnych braków.
 • rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant) wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta.
 • analizy zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń, z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej z Wykonawcą oraz przepisami prawa. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją.
 • dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu w imieniu Zamawiającego wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów do dziennika budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę robót budowlanych o gotowości do odbioru robót zanikających, zaniechanych, ulegających zakryciu. Potwierdzeniem odbioru w/w robót będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAŁ 12

ZMIANA ZAPYTANIA.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
 2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: [email protected]
 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Z A T W I E R D Z O N O:

Lubaczów, dnia 28.02.2024r.

proboszcz Andrzej Stopyra

 

 

Wzór formularza ofertowego;

 

FORMULARZ OFERTOWY

I.  Dane Wykonawcy / Wykonawców.                                                                                                                                                                                 

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

ULICA ………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ………………………………………..

NR DOMU ………… NR LOKALU……………….. KOD POCZTOWY ………………… WOJEWÓDZTWO……………………………………….. KRAJ………………………………………..

NIP ………………………………. REGON………………………………………..

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

·        adres korespondencyjny: ………………………………………………..…………………………………,,,,,,,,,……

·        numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….

·        e-mail: …………………..………………………………………………………………………….,,,,,,……..

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego (w formule “zaprojektuj i wybuduj”) o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne”, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

 

Cena ofertowa netto …………………………………………………………………. zł

 

(Słownie:…………………………………………………………………………………….).

 

Podatek VAT……………………zł

 

Cena ofertowa brutto……………………………………………………………………………….…….. zł

 

(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane

z realizacją zamówienia.

 

 

 

II. Oświadczenia.

 

1.    Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty.

2.    Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym
w
zapytaniu ofertowym.

3.    Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.    Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję następujące osoby:

 

Imię i nazwiskoRodzaj i nr uprawnień budowlanych,

wraz z podaniem specjalności i zakresu

uprawnień

  
  
  
IV. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Klauzura RODO.

 1. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
 2. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
 3. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected], telefon: 016/63 210 72.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected]
 • Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
 • Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
 • odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nie przysługuje Panu/-i prawo:

– do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

– sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych

 • Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

PODPIS

………………………………..

 


 1. Spis zawartości oferty.

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenia oraz wykaz osób z rodzajem i numerem uprawnień budowlanych wraz z podaniem specjalności i zakresu uprawnień
 • Oświadczenie  RODO