Grupa Modlitewna Sw. Józefa

GRUPA MODLITEWNA ŚW. JÓZEFA przy Konkatedrze w Lubaczowie

 

krz005-391(1)

 

„Idźcie do Józefa, On wam dopomoże…”  

            Tymi lub innymi słowami tekstów modlitw czy pieśni zwracają się do Patrona Kościoła Powszechnego Jego czciciele. Założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, – św. ks. Zygmunt Gorazdowski (1945-1920), gorąco kochał świętego Józefa i doświadczał Jego szczególnej opieki. 
Z pełnym zaufaniem oddawał pod Jego patronat swe liczne dzieła dobroczynne, które tworzył za natchnieniem Bożego Ducha. Potrafił on miłować Chrystusa w sposób szczególny w człowieku cierpiącym. Modlitwa, żywa wiara i miłość do każdego człowieka były dla niego źródłem mocy i podstawą działania.
Święty Ks. Zygmunt, urzeczony rolą świętego Józefa, jaką mu Bóg wyznaczył na ziemi i w niebie, obrał go za Patrona Zgromadzenia, aby Siostry zgłębiając jego duchowość były jak on oddane sprawom Bożym i umiały pochylać się nad wszelką biedą, którą tak często naznaczone jest ludzkie życie. Jego nabożeństwo do świętego Józefa wprowadziło na tę drogę wielu ludzi. Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, istniejąc od 1884 roku, nieustannie doświadcza szczególnej opieki swego Patrona, którego nazywa Ojcem. Realizuje ono apostolstwo według przyjętego hasła: Serce przy Bogu, ręce przy pracy i chce za wzorem swego Założyciela, dzielić się jak chlebem:

– swoim zaufaniem i miłością do św. Józefa oraz przeświadczeniem o skuteczności modlitwy, zanoszonej przez Jego wstawiennictwo;

– charyzmatem miłosierdzia, który poszerza ludzkie serce, a światu niesie pokój i dobro.

– W tym celu tworzy wśród czcicieli św. Józefa – MODLITEWNE GRUPY ŚWIĘTEGO JÓZEFA.

Modlitewną Grupę Św. Józefa mogą tworzyć katolicy, którzy pragną realizować swoje życiowe powołanie na drodze szczególnego zawierzenia świętemu Józefowi.

Istotę Modlitewnej Grupy Świętego Józefa, określa jej Statut. Członkowie nie składają żadnych ślubów ani przyrzeczeń.

Celem Modlitewnej Grupy Św. Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa. Członkowie Modlitewnych Grup Św. Józefa starają się w swoim życiu naśladować św. Józefa w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia, w umiłowaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej, w Jego życiu pracowitym, przenikniętym modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi. Słowem i przykładem rozwijają w swoim otoczeniu kult św. Józefa przez uroczyste obchodzenie świąt Józefowych, oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w każdą środę i w miesiącu marcu, a także codzienną modlitwę do św. Józefa.
Złączeni więzią duchową ze Zgromadzeniem członkowie Grup starają się poznać coraz bardziej i włączyć w charyzmat i duchowość Zgromadzenia, przyjmują współodpowiedzialność za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań przez modlitwę, ofiarę oraz czynne zaangażowanie. Jednocześnie uczestniczą w owocach modlitw i dóbr duchowych Zgromadzenia.

Członkowie Modlitewnych Gryp św. Józefa w Polsce i na świecie tworzą obecnie Wspólnotę liczącą ponad tysiąc członków. Poszczególne Grupy ciągle powiększają się o nowych członków.

     W naszej parafii w Lubaczowie Modlitewna Grupa św. Józefa powstała w roku 2013. Liczy 33 członków. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w I środę, czasami częściej na miarę potrzeb. Początkowo tworzyli tę grupę członkowie rodzin sióstr pochodzących z Lubaczowa i okolic oraz nasi znajomi. Obecnie  grupa pięknie się rozwija. Zawiązała się również w Baszni Dolnej, z której pochodzi około 12 sióstr naszego Zgromadzenia.

Spotkania odbywają się w Domu św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego o godz. 16.30. W czasie spotkania pochylamy się nad treścią rozważań o św. Józefie i czytamy świadectwa za Jego przyczyną. Nie rzadko członkowie dzielą się własnymi przeżyciami cudownej interwencji św. Józefa w ich życiu. W miarę możliwości czynnie włączamy się w życie parafii poprzez prowadzenie adoracji czy też innych modlitw. Obecnie w każdy czwartek prowadzimy Litanię ku czci św. Józefa. Uczestniczymy również w Dniach Skupienia organizowanych przez Zgromadzenie lub  rekolekcjach o św. Józefie w Wadowicach.

             Zapraszamy wszystkim sympatyków  św. Józefa. do wstępowania w nasze szeregi.

„Weź nas w opiekę swoją o Józefie święty”.

                                          
Animatorka Grupy: s. M. Ryszarda Jeszka

 

 

Siostry Józefitki 

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, należy do wielkiej rodziny św. Franciszka z Asyżu. Zostało założone 17.02.1884 przez św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana archidiecezji lwowskiej (ur. 1.11.1845 w Sanoku – zm. 1.01.1920 we Lwowie).

 

 

 

 

Na tej drodze patronuje Zgromadzeniu Święty Józef, od którego Siostry uczą się bezgranicznego zawierzenia Bogu, dyspozycyjności wobec Jego zamierzeń oraz pokornej i cichej służby innym. Wzorem zawierzenia Bogu i pełnego oddania się Jemu w posłuszeństwie wiary jest dla sióstr Najświętsza Maryja Panna czczona szczególnie w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.

Duchowość Zgromadzenia koncentruje się wokół tajemnicy Miłości Miłosiernej Boga, objawionej w misterium Wcielenia, Krzyża i Eucharystii. Siostry, naśladując Jezusa Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu oraz niosącego miłosierdzie wszystkim potrzebującym, łączą tę drogę z posługą miłosierdzia wobec ubogich braci. Miłość miłosierna stanowi dla sióstr istotę charyzmatu przekazanego przez Założyciela.

Wierne jego ideałom podejmuje pracę wśród ludzi, którzy wskutek ubóstwa, kalectwa, wieku, bądź innych okoliczności życia oczekują materialnej i religijno-moralnej pomocy. Podejmujemy samarytańską służbę ubogim, starszym, samotnym i chorym w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej i domach prywatnych. Otaczamy opieką dzieci i młodzież w specjalnych ośrodkach wychowawczych i leczniczych, prowadzimy przedszkola, świetlice, Dom Dziecka, katechizujemy w szkołach.

 

Angażujemy się w pracę parafialną jako zakrystianki, organistki. Prowadzimy także Modlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają się w charyzmat Zgromadzenia. 17.11.1992 r. w Zgromadzeniu zostały utworzone dwie prowincje: Tarnowska i Wrocławska oraz trzy delegatury: Afrykańska, Brazylijska i Ukraińska. Siostry służą Bogu w Kościele także poza granicami Polski (Francja, Niemcy, Włochy, Ukraina, Brazylia, Kongo, Kamerun, Gabon, RDC, RCA)

 

Dziś, na terenie diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Siostry posługują w parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. Wspólnota lubaczowska liczy pięć sióstr, które pracują w zakrystii oraz w katechezie.