Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM,

Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, NIP 793-13-07-543

realizuje zadanie inwestycyjne

w ramach

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych
 spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

w zakresie

Wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  2/2024

 

Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM, ul. ŚW. STANISŁAWA BM, Tadeusza Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, NIP 793-13-07-543,
email: [email protected] 
zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania:

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne”. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego ( w formule “zaprojektuj i wybuduj”)  o powierzchni całkowitej 550 m2 przeznaczonego do nieodpłatnego przechowywania i przetwarzania żywności na cele społeczne.  

 

1 Przedmiot zamówienia:

W ramach zadania do wykonania będą następujące zadania:

1. Prace projektowe na podstawie koncepcji architektonicznej / Załącznik nr 1/ oraz projektu zestawienia przewidzianych do wykonania robót budowlanych, c.o., sanitarnych, elektrycznych – /załącznik nr 2/

 • uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień
 • wykonanie projektów technicznych,
 • wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów,

  2. Roboty budowlane:

Budowa budynku w którym znajdą się pomieszczenia magazynowe wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynku przy zachowaniu limitu, że infrastruktura towarzysząca nie przekracza 10% całkowitej powierzchni budynku i nie przekracza powierzchni 50 m2.

Roboty budowlane dotyczyć będą: wykonania wszelkich niezbędnych instalacji m.in: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, chłodni, mrożni, instalacji fotowoltaicznej, dotyczyć będzie również zagospodarowania terenu oraz wykonania pomieszczenia chłodniczego i mroźni, a także montaż windy.

Przedmiot zamówienia opisują kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.  Zakup wyposażenia: /szczegóły w załączniku nr 3 /

– chłodni

– mrożni

– windy

– kuchni.

4. Zakup wózków paletowych elektrycznych. Szt. 2. / parametry Załącznik 4/

5. Instalacja Fotowoltaiczna./ Specyfikacja w załączniku nr 5/

 

2. Termin Realizacji

Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2025 r.

3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat.

4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena –  100 %,

5. Miejsce złożenia oferty:

Kancelaria Parafialna, Parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie, ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie

6. Termin składania i otwarcia ofert: 

a. Termin zakończenia składania ofert – 11.03.2024 r. godz. 8.30.

b. Termin otwarcia ofert  – 11.03.2024 r. godz. 10.00.

c. Oferty wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

d. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Parafii.

 

8. Warunki płatności:

Warunki płatności określa harmonogram przekazywania środków przez ARMIR.

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Andrzej Stopyra – Proboszcz; [email protected]

Konsultacje  i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, 

 

10. Sposób przygotowania przesłania oferty:

a. Ofertę należy zredagować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

b. Oferta pisemna w języku polskim,

c. Osobiście/pocztą, z dopiskiem: „ Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne”.

d. Wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „Za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

e. Wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być dołączone do oferty),

 

11. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego i podpisanie umowy.

 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja z ramienia Zamawiającego;
 2. Ogłoszenie wyników o wyborze wykonawcy na „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne”, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od tego wszyscy kandydaci składający ofertę zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o sposobie rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Umowa zostanie podpisana po przeprowadzeniu postępowania zapytania ofertowego, zgodnego z zasadami zawartymi w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Regulaminem zamówień stosowanym w postępowaniach organizowanych przez Parafię św. Stanisława BM w Lubaczowie w ramach wydatkowania środków publicznych.
 5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
 • nie wpłynie żadna oferta;
 • wszystkie złożone oferty podlegać będą odrzuceniu;
 • oferta z najniższą ceną przewyższy znacząco kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 1. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który brał udział w postępowaniu
  i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

12. Informacje dodatkowe

 1. Oferenci odpowiadający na niniejsze ogłoszenie przed złożeniem oferty powinni zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z szczegółowym zakresem realizowanego zadania, w tym przedmiarami robót, koncepcjami, decyzjami uzyskanymi przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 2. Posiadane przedmiary i wyliczenia, które stanowiły podstawę przy aplikacji wniosku do ARMiR-u są jedynie materiałem pomocniczym.
 3. Po wyłonieniu wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania warunków zamówienia w umowie na wykonanie zadania.
 4. Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim kapitałem na zrealizowanie zadania. Poświadczenie wyciągiem bankowym lub zaświadczeniem o zdolności kredytowej w minimalnej wysokości 300 000, 00 tyś (trzysta tysięcy złotych).
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokument potwierdzający lub oświadczenie, że w dniu zawarcia umowy przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony do kwoty 500 000, 00 zł. (pięćset tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

13. Klauzura RODO.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. Oferta na realizację Projektu „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia organizacji zajmujących żywności na cele społeczne”, w systemie zaprojektuj i wybuduj  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu: Ø w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; str. 11 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

14. Zmiana zapytania

1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.

2)  Zmiana zapytania zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.

3) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

4) Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie

 

15. Załączniki do zapytania ofertowego.
/ Załączniki do pobrania w kancelarii Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie podczas wizji zapoznania się z terenem oraz z zakresem planowanych prac. Umówienie terminu drogą mailową/

 

 1. Załącznik 1 – Koncepcja architektoniczna z opisem użytkowo – funkcjonalnym.
 2. Załącznik 2 – Przedmiary planowanych robót budowlanych, c.o., elektrycznych, sanitarnych
 3. Załącznik 3 – Wykaz urządzeń dla – chłodni, – mrożni , – windy, – kuchni.
 4. Załącznik nr 4 – Wózki widłowe – specyfikacja
 5. Załącznik nr 5 – Fotowoltaika
 6. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy.
 7. Załącznik nr 7 – Wzór Umowy
 8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o ubezpieczeniu
 9. Załącznik nr 10 – Warunki wydane przez Urząd Miasta.

 

Lubaczów, 24.02.2024 r.

 

 

 1. Andrzej Stopyra – Proboszcz Parafii św. Stanisława BM