ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 z dnia 03.09.2019 r.

 

na wykonanie robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”.

 

 

Zamawiający:

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
Ul. Kościuszki 2
37-600 Lubaczów

NIP 8793-130-75-13

Tel/fax:  016/63 210 72

E-mail: [email protected]  lub [email protected]

adres strony internetowej: http://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl/

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”, na potrzeby realizowanego projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”, realizowanego w ramach środków programu priorytetowego 3.1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej„ Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP  z dnia 18.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach, Wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Lp.BudynekZakres Prac
1.Konkatedra
 1. Wymiana stolarki okiennej stalowej na szczelną aluminiową. Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,40; 338,76 m2            
 2. Wymiana stolarki drzwiowej na szczelną.  Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,30; 57,92 m2       
 3. Docieplenie ścian zewnętrznych. Płyta styropianowa EPS 70-040, λ= 0,040 [W/(m•K)] grubość 10 cm;  2 845,58 m2
 4. Docieplenie stropów zelbetowych, płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 gr. 10 cm; 700,79 m2        
 5. Docieplenie stropodachu. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , λ=0,040 [W/(m•K)];  grubość 15 cm; 670,5 m2                        
 6. Docieplenie ścian w gruncie. Płyta styropianowa XPS 036, λ = 0,036 [W/m*K];  grubość 6 cm 390,50 m2        
 7. Instalacja c.o. podłogowego wodnego                              
 8. Instalacja kotłowni gazowej z kaskadą kotłów kondensacyjnych o mocy 2x 65 KW
 9. System sterowania , kotłami , instalacja pogodowa,
 10. Roboty budowalne naprawcze po modernizacji instalacji.
 11. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
 12. inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )
2,Sanktuarium1.       Docieplenie stropu – sklepienia  maty z  wełny rozprężnej   lub pianka PUR   l=0,029 W/mK grubość 15 cm, 476m2

2.       Docieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna, l= 0,038 [W/(m•K)] grubość 5 cm/ 1533,83 m2

3.       Wymiana stolarki okiennej stalowej  na szczelną aluminiową Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,40 108,19 m2

4.       wymiana stolarki drzwiowej Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,30, 20,15 m2

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , kocioł kondensacyjny  24 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze, podesty elektryczne grzewcze, system sterowania kotłem, instalacja pogodowa,

6.       Instalacja c.o. – zewnętrzna preizolowana sieć ciepłownicza.

7.       Wymiana oświetlenia naenergoszczędne LED

8.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

3.Kancelaria Archiwum1.       docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , l= 0,038 [W/(m•K)];  grubośc 25 cm, 270,6 m2

2.       docieplenie ściany na gruncie Płyta styropianowa XPS l= 0,036 [W/(m•K)] grubość 8 cm , 176,99 m2

3.       wymiana stolarki drzwiowej stolarka szczelna     ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,3, 6,39 m2

4.       modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej izolowanej ( instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna), zasobnik 550L i kolektory słoneczne 5 szt.

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , grzejniki z zaworami termostatycznymi, kocioł kondensacyjny  65 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze

6.       Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

7.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

4.Parafialny Dom Akcji Katolickiej – Biura1.       Ocieplenie ścian zewnętrznych Płyta styropianowa EPS l= 0,036 [W/(m•K)] grubość 15 cm, 505,05 m2

2.       Ocieplenie stropu poddasza Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , l= 0,038 [W/(m•K)];  grubość 25 cm, 148,79 m2

3.       Wymiana stolarki okiennej stolarka szczelna      ( 0,5 < a < 1 ), U= 0,9, 31,01 m2

4.       modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej izolowanej ( instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja), zasobnik 300L i kolektory słoneczne 3 szt.

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , grzejniki z zaworami termostatycznymi, kocioł kondensacyjny  24 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze

6.       Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

7.       Instalacja solarna z 3-ma kolektorami płaskimi i zasobnikiem biwalentnym 300l dla przygotowania c.w.u.

8.       Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

9.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie nw. dokumentów, które stanowią jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Projektów budowlanych, wykonawczych (załącznik nr 6)
  • Przedmiarem robót (załącznik nr 8) – pomocniczo
  • Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz z przepisami BHP

       4. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

        5. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania kompletnej oferty i zawarcia umowy na wykonanie robót.

Koszty odwiedzenia placu budowy oraz koszty sporządzenia oferty  Wykonawca będzie ponosił we własnym zakresie.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

        6. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 12 Projektu umowy (Załącznik nr 5). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10%.

        7. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną;

        8. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy podlegać będzie odrzuceniu.

        9. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału.

        10. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z niniejszym Zapytaniem, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.

        11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

        12. Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w  dokumentach przetargowych.

        13. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później  niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

        14. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.

        15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

4511 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

4515 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 1. Wszelkie odstępstwa od Projektu budowlanego i wykonawczego muszą być zatwierdzone przez Projektanta (poprzez stosowane zapisy na kopii projektu budowlanego i wykonawczego). Zmiany te muszą być także zatwierdzone przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione z odpowiednim Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy –nie później niż do 30.11.2020 r.
 3. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę – po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni, licząc, od daty zawarcia umowy.
 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ul. Kościuszki 2 , 37-600 Lubaczów
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;

b. nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

c. posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące:

– należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku, których wartość wynosi co najmniej 2 000 000 zł brutto każda

– należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda

Zamawiający wskazuje, iż wskazane powyżej roboty budowlane mogły zostać wykonane w ramach jednej umowy, inwestycji.

d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

e. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym:

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej      

i

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która dodatkowo posiada co najmniej 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku kierownika robót elektrycznych o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

i

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która dodatkowo posiada co najmniej 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku kierownika robót sanitarnych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

skierowania do realizacji niniejszego zamówienia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu na poziomie nie mniejszym niż 5.

Zamawiający stawiając powyższy warunek wymaga, aby liczba osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, zatrudnionych w ramach stosunku pracy, wskazana w ofercie była utrzymywana przez Wykonawcę przez cały czas trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

– żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

– żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

– przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia w ramach stosunku pracy osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia przez:

– oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem osoby są zatrudnione w ramach stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, podstawy zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dokumentów stanowiących podstawę stosunku pracy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia dokumentów o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data nawiązania stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

– zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

– poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku realizacji zamówienia lub jego części przez podwykonawcę warunek w zakresie określonego poziomu zatrudnienia może zostać spełniony łącznie przez wykonawcę i podwykonawcę ale tylko w odniesieniu do osób przy wykorzystaniu których realizowane będzie niniejsze zamówienie. Uprawnienia kontrolne w powyższym zakresie sprecyzowane wobec wykonawcy Zamawiającemu przysługują również względem podwykonawcy.

 

f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, w tym:

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony  złotych)

– dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (milion  złotych)

– nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VII pkt 12., niniejszego zapytania, brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkowało odrzuceniem oferty dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie.
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
 • wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
 • dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, wskazanych w wykazie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2), powyżej,
 • wykaz osób, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,
 • oświadczenie o zatrudnionych osobach w ramach stosunku pracy, które będą wykonywały przedmiot zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9
 • opłacona polisa OC,
 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się kierownik robót budowlanych , złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania

 

 1. Za wyjątkiem oświadczeń, tj. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych o którym mowa w pkt 3, ppkt 2) niniejszego rozdziału, wykazu doświadczenia, o którym mowa w pkt 3, ppkt 3) niniejszego rozdziału oraz wykazów osób, o którym mowa w pkt 3, ppkt 5) i ppkt 6) niniejszego rozdziału, pozostałe dokumenty, wymienione w pkt 3 niniejszego rozdziału należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

 

III. Dokumenty i oświadczenia wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
 • wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
 • dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, wskazanych w wykazie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2), powyżej,
 • wykaz osób, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,
 • oświadczenie o zatrudnionych osobach w ramach stosunku pracy, które będą wykonywały przedmiot zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9
 • opłacona polisa OC,
 • iinformacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się kierownik robót budowlanych , złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania

 

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

 

 • Cena – 70 %
 • Okres gwarancji: 10 %
 • Doświadczenie kierownika robót budowlanych : 20 %

Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C gdzie:

A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 70 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

 

B Kryterium Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:

 

60 miesięcy – 0 pkt

powyżej 60 miesięcy do 72 miesięcy – 5 pkt

powyżej 72 miesięcy do 84 miesięcy – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

Wymagany okres gwarancji to  60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania wymaganego okresu gwarancji, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.

 

C Kryterium Doświadczenie kierownika robót budowlanych zostanie ocenione w następujący sposób:

1  usługa  kierownika robót o wartości inwestycji minimum 1 000 000 zł – 0 pkt

2 usługi   kierownika robót o wartości inwestycji minimum 1 000 000 zł każda  – 10 pkt

3 i więcej usług kierownika robót o wartości inwestycji minimum 1 000 000 zł każda  – 20 pkt

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Wymagane doświadczenie kierownika robót budowlanych to minimum jedna usługa  o wartości inwestycji minimum 1 000 000 zł . W przypadku  braku wymaganego doświadczenia  kierownika robót budowlanych uznaje się , ze oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i podlega odrzuceniu.

 

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A – Cena oraz Kryterium B – Okres gwarancji oraz Kryterium C- Doświadczenie kierownika robót budowlanych zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C ). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

UWAGA I:

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych w § 12 Projektu umowy (Załącznik nr 5). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60  miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10%,  z tym że punkty za okres gwarancji przyznawane będą jedynie za okres od 60 do 84  miesięcy.

UWAGA II:

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 84 miesiące otrzyma punkty jak za okres 60 miesięcy.

UWAGA III:

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60 -miesięczną. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu.

UWAGA IV:

Wymagane doświadczenie kierownika robót budowlanych to minimum jedna usługa  o wartości inwestycji minimum 1 000 000 zł . W przypadku  braku wymaganego doświadczenia  kierownika robót budowlanych uznaje się, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i podlega odrzuceniu.

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
 • oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego Zapytania.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.09.2019 r., do godz. 9:00 pod adresem – Parafia p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub;
 • przesłać na adres siedziby Zamawiającego
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
 2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III niniejszego Zapytania.
 3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów
 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
 9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie , w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: Oferta na Głęboką termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
 14. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

 

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.

 

VIII.  Wadium

 1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
  i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest – Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra e-mail: [email protected] , tel. +48 609858867;.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
 3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: [email protected]
 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
 6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.

 

X. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mających wpływ na realizację umowy;
 • zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 • zmiany terminu płatności;
 • zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót);
 • zmiany umówionego zakresu robót– w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno – ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
 1. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach i okolicznościach:
 • polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą powodowały wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą spełniały wymogi stawiane w Dokumentacji budowlano wykonawczej jak również wystąpią na skutek zaistnienia przykładowych, niżej wymienionych okoliczności:

– spowodują poprawienie parametrów technicznych,

– wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

– wynikają z braku dostępności na rynku,

– wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów,

 • związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku:
 1. opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 2. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
 3. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów,
 4. konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej,
 5. oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,
 6. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

        4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

 1. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
 2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected], telefon: 016/63 210 72.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected].
 • Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
 • Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
 • odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nie przysługuje Panu/-i prawo:

– do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

– sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych

 • Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                   

Z A T W I E R D Z O N O:

Lubaczów, dnia 03.09.2019 r.

proboszcz Andrzej Stopyra

    

………………………………..

podpis

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 wykaz robót

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 projekt umowy

Załącznik nr 6 projekty budowlane, wykonawcze

Projekt inst. c.o. w budynku Konkatedry i Sanktuarium (opis i rys)

 

Załącznik nr 7 Wykaz doświadczenia, jakim legitymuje się kierownik robót budowlanych

Załącznik nr 8 Przedmiary robót.

Dom Akcji Katolickiej co, wod-kan, gaz

Budynek parafialny Akcji Katolickiej-przedmiar robót budowlanych

Konkatedra-rob. bud.- przedmiar

Sanktuarium-rob.bud.- przedmiar

Achiwum – kancelaria przedmiar robót instalacja kotłów gazowych

Achiwum – kancelaria Przedmiar robót – instalacja elektryczna

Archiwum  – kancelaria -przedmiar- fundamenty, okna, poddasze

Konkatedra – przedmiar robót instalacja elektryczna

Konkatedra Przedmiar – Instalacja c.o.,

Przedmiar robót instalacja fotowoltaiczna

Sanktuarium – instalacja elektryczna

Sterowanie konkatedra – sanktuarium

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o zatrudnionych osobach do wykonania zamówienia

 

 

 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]