Lubaczów , dnia 3.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”

 

Zamawiający:

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
Ul. Kościuszki 2
37-600 Lubaczów

 

NIP 8793-130-75-13

Tel/fax:  016/63 210 72

E-mail: [email protected]

adres strony internetowej: http://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl/

 

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”, dla potrzeb realizowanego projektu w ramach środków programu priorytetowego 3.1. „ Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP  z dnia 18.07.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Zamawiający informuje o tym, iż posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Rodzaj zamówienia: usługi.
 3. Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii.” Dla budynków:
  1. Budynek Konkatedry,
  2. Budynek Sanktuarium,
  3. Budynek parafialny Domu Akcji Katolickiej – biurowy,
  4. Budynek Kancelarii – Archiwum,
 4. Wspólny słownik zamówień: CPV:

71 52 0000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71330000-0 –  Różne usługi inżynieryjne

 1. Przedmiot zamówienia:

Do podstawowych obowiązków i czynności Inspektora należy:

 • pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.),
 • protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
 • reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
 • organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy,
  a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
 • Zapewnienie obecności właściwych inspektorów nadzoru w miejscu prowadzenie robót przynajmniej raz w tygodniu.
 • Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy
 • Przygotowanie dokumentów do ewentualnych postępowań spornych
 • zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 • rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 • zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
 • szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
 • organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 • zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
 • udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
 • sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
 • sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
 • kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
 • rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
 • branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
 • uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanego projektu. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową
  o wykonawstwo, przepisami BHP i zastosowaną technologią.
 • sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie
 • Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa do ww. zadania, która znajduje się do wglądu w kancelarii Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski.  

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii” stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego dla których prowadzone jest niniejsze postępowanie – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego dla których prowadzone jest niniejsze postępowanie – 28.02.2021 r.

W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowalnych  termin pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego ulegnie automatycznie przedłużeniu o okres przedłużenia terminu wykonania robót.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków
  1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;
 3. nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
 4. posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące:

– należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającej na termomodernizacji budynku, wykonaniu instalacji CO oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym:

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku inspektora nadzoru robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

i

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze inspektora nadzoru w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która dodatkowo posiada co najmniej 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku inspektora nadzoru

i

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze inspektora nadzoru w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która dodatkowo posiada co najmniej 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku inspektora nadzoru o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

    

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, w tym:

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 400 000,00 zł czterysta tysięcy złotych)

– nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VII pkt 12., niniejszego zapytania, brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkowało odrzuceniem oferty dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie.
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.

Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę,

 1. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę;

 1. wykaz wykonanych usług
 2. wykaz osób
 3. opłacona polisa OC,
 4. w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
 5. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
 6. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

 

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
 • Cena C0 (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) – waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

 

 • 80 pkt

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

CB – zaproponowana cena oferty badanej

 

 • Doświadczenie Wykonawcy Do – waga 20%,

 

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie Inspektora nadzoru w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert jeśli pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji obejmującej termomodernizację budynku przez cały okres jej realizacji, na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00 zł każda z wykazanych inwestycji

Punktacja za doświadczenie Inspektora nadzoru  inwestorskiego przyznawana będzie w następujący sposób:

 

realizacja 1 zakończonej całkowicie inwestycji obejmującej termomodernizację budynku na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00  zł– 5 pkt

 

realizacja 2 zakończonych całkowicie inwestycji, obejmujących termomodernizację budynku na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00 zł każda z wykazanych inwestycji – 10 pkt

 

realizacja 3 zakończonych całkowicie inwestycji, obejmujących termomodernizację budynku na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00 zł każda z wykazanych inwestycji – 15 pkt

 

realizacja 4 lub większej liczby zakończonych całkowicie inwestycji, obejmujących termomodernizację budynku na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00 zł każda z wykazanych inwestycji – 20 pkt

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie doświadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.

 

Z uwagi na warunki ustanowione w Rozdziale II Zamawiający wymaga, aby osoba, której doświadczenie będzie oceniane w Kryterium – osoby przewidzianej do realizacji w charakterze Inspektora nadzoru inwestorskiego, była tą samą osobą, którą w zakresie Inspektora nadzoru inwestrskiego Wykonawca wskaże na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

 1. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów.
 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
  • spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu
  • przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:

P = CO + GO

 • Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, również na stronie internetowej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert dla danej części przedmiotu. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
  1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.09.2019 r..

do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – kancelarii Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania:
  1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
  2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.2 niniejszego Zapytania ofertowego.
  3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
  4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
  6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
  7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
  8. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
  9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
  11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
  12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, pod adresem Zamawiającego: Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów oraz zapisem: Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „.Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”.
  13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

 

 • Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

           

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w niniejszym postępowaniu.

 

 • Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:

Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra e-mail: [email protected] , tel. +48 609858867;.2.    

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
 2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: [email protected]
 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane
  z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
 5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

 

 1. Istotne postanowienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 1. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 3. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 • zmiany terminu płatności;
 • zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
  1. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielnie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani są do łącznego wykazania się spełnianiem warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnik do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt VII
  4. Wykonawcy którzy nie spełniają wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postepowania
  5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia są zobowiązani do przedstawienie zamawiającemu stosownej umowy współpracy.
 • Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
 1. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
 2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected], telefon: 016/63 210 72.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected].
 • Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
 • Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
 • odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nie przysługuje Panu/-i prawo:

– do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

– sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych

 • Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                         

Załączniki

 

 1. Formularz ofertowy – wzór

zał nr 1 Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

Załącznik nr 2 -Projekt-umowy

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór

Załącznik nr 3 oswiadczenie o braku powiązań

 1. Wykaz osób

Załacznik-nr-4-wykaz-osób

 1. Wykaz wykonanych usług

Załacznik-nr-5-wykaz-usług

 1. Regulamin udzielania zamówień

Regulamin-udzielania-zamówień-załacznik-nr-6

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z O N O:

Lubaczów, dnia 3.09.2019 r.

 ks.Andrzej Stopyra – Proboszcz

 

 

 

podpis