Najnowsze zalecenia Biskupa Diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

Wzorując się na rozporządzeniu Prymasa Polski, księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka i po uzyskaniu Jego zgody, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek poleca zapoznanie się i wdrażanie w życie następujących wskazań:

 

 Zakrystia

 1. W zakrystiach nie wolno używać zwykłych ręczników. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych.
 2. Należy przestrzegać zasad higieny. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii. Oprócz mydła i wody można używać także innych środków dezynfekujących polecanych przez odpowiednie służby.
 3. Jeśli w  zakrystii nie ma kranu z bieżącą wodą, należy przygotować swego rodzaju lawaterz – miska, termos z ciepłą wodą, papierowy ręcznik, mydło.
 4. Mycie rąk obowiązuje wszystkich posługujących – także kapłanów, którzy nie koncelebrują, a pomagają np. w komunikowaniu.
 5. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową – szczególnie puryfikaterze – jak najczęściej (także ręczniczki od lavabo i  vasculum).
 6. Należy zwrócić uwagę na postawę przy ołtarzu. Dotykanie złożonymi rękoma nosa i  ust może stanowić potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co  konieczne. 

Msza Święta

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w  Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
 2. W związku z powyższym należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, które winno zostać zamknięte, gdyby liczba przybyłych wiernych miała być większa. (Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych – obowiązują dwa).
 3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 4. Podejmując wskazania OWMR można opuścić wygłaszanie zachęty „Przekażcie sobie znak pokoju”. Zgodnie z rubrykami zachętę taką można wypowiedzieć w  okolicznościach sprzyjających. Obecne okoliczności do takich jednak nie należą (por. OWMR 181). Jeśli zaś będzie stosowany znak pokoju, trzeba go  przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to  także koncelebransów.
 5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).
 6. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. W obecnej sytuacji przyjmowanie Komunii Świętej na rękę należy traktować priorytetowo. Trzeba nie tylko zachęcać do tego wiernych, ale ich usilnie o to prosić, wyjaśniając, że taka forma jest podyktowana miłością bliźnich i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba. Niezależnie od sposobu udzielania Komunii Świętej należy przy tej czynności dochować staranności, nie tylko ze względu na przesłanki sanitarne, ale przede wszystkim z tego względu, że jest to czynność święta.

 
Sakrament pokuty

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z  obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 2. Dyżury spowiednicze należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze  spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również w ciągu dnia. Ponieważ w tym roku rezygnujemy z organizacji spowiedzi dekanalnych, dlatego prosimy, aby duszpasterze w swych parafiach wyznaczyli dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia i czekali na wiernych w  konfesjonałach.
 3. Kratki w konfesjonałach należy zabezpieczyć folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać często zamknięte, nieużywane kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu tegoż sakramentu, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu. W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od  spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać. Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie przy konfesjonale (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi).

 
Odwiedziny chorych

 1. Chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.
 2. Sposób przyjęcia Komunii Świętej zależy od stanu zdrowia chorego i jego woli.
 3. Należy zadbać o higienę dłoni przed i po wizycie u chorego.
 4. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy myśleć o  jakichkolwiek rękawicach ochronnych. Należy natomiast pamiętać o umyciu i  zdezynfekowaniu rąk. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).
 5. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).
 6. Kapelani w szpitalach winni stosować się do zarządzeń władz szpitalnych.
 7. Zaleca się wstrzymanie w parafiach posługi szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej.

 

Pogrzeb

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w  miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby w  pogrzebie uczestniczyli tylko najbliżsi krewni. Mszę świętą za zmarłą osobę z liczniejszym udziałem wiernych należy odłożyć na późniejszy termin.
 3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
 4. W zakrystiach kaplic cmentarnych należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

 
Sakrament chrztu i sakrament małżeństwa

 1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia.
 2. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
 3. Katecheza dla narzeczonych:
 • Zaleca się zawieszenie  spotkań narzeczonych w ramach katechezy przedmałżeńskiej.
 • Narzeczeni winni ją kontynuować według wskazań duszpasterzy.

 

 

Wszystkich kapłanów oraz wiernych świeckich proszę o wykorzystanie obecnego czasu na pogłębienie osobistego życia duchowego poprzez modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, ascezę i uczynki miłosierdzia, szczególnie wobec osób chorych, cierpiących, samotnych i starszych.

Przypominam o inicjatywie modlitwy różańcowej kapłanów i osób życia konsekrowanego w kościołach i kaplicach a także wiernych świeckich w rodzinnych domach o godz. 20.30 każdego dnia.

 

Z pasterskim zatroskaniem i modlitwą, błogosławię

     

        † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Zamość, 20 marca 2020 r.