INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP  z dnia 18.07.2019 r.

 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie

ul. Kościuszki 2 37-600 Lubaczów

Komisja w składzie poniższym w dniu 17 września  2019 roku o godzinie 1000 dokonała otwarcia ofert na zadanie o którym mowa powyżej: