Lubaczów, dnia 20.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023 

na wykonanie robót  pn.: „Termomodernizacja budynku parafialnego Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie”.

Zamawiający:

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
Ul. Kościuszki 2
37-600 Lubaczów

 

NIP 8793-130-75-13

Tel/fax:  016/63 210 72

E-mail: [email protected] lub [email protected]

adres strony internetowej: http://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl/

 

 

 

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku parafialnego Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie”, na potrzeby realizowanego w ramach środków programu z zakresu poprawy jakości powietrza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej„

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
1.      Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełna mineraln20o gr. 10 cm, , λ= 0,040 [W/(m∙K)] – 280 m2 w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=0,15 [W/m2K]

2.      Wymiana stolarki okiennej na szczelną – 18 m2– w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=0,9  [W/m2K]

3.      Wymiana nieszczelnej stolarki – bram garażowych na szczelną – 20  m2  w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=1,3 [W/m2K]

4.      Ocieplenie stropu nad piwnicą  styropianem o gr. 10 cm, , λ= 0,035 [W/(m∙K)] – 300 m2 w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=0,25 [W/m2K]

5.      Ocieplenie ścian na gruncie  styrodurem o gr. 8 cm, , λ= 0,08 [W/(m∙K)] – 150 m2 w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=0,45 [W/m2K]

6.      Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, , λ= 0,033 [W/(m∙K)] – 220 m2 w celu uzyskania współczynnika przenikania o wartości U=0,2 [W/m2K]

7.      Montaż OZE- Instalacja on-grid składającą się z 15 sztuk  paneli PV, każdy o mocy 460 W. Łączna moc instalacji PV wynosi  6,9 KW.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz z przepisami BHP
 2. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
 1. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania kompletnej oferty i zawarcia umowy na wykonanie robót.

Koszty odwiedzenia placu budowy oraz koszty sporządzenia oferty  Wykonawca będzie ponosił we własnym zakresie.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie.
 2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z niniejszym Zapytaniem, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.
 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w  dokumentach przetargowych.
 5. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później  niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
 6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

4511 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia ustala się następująco: zakończenie realizacji umowy –nie później niż do 04.09.2023 r.
 2. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę – po zawarciu umowy.
 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ul. Kościuszki 2 , 37-600 Lubaczów
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;
 3. nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 • Dokumenty i oświadczenia wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:

 

 1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 4. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

 

 • Cena – 100 %

 

 Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

 

najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 100 punktów

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów.

 

 

Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
 • oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego Zapytania.

 

 1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 

 1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 05.05.2023 r., do godz. 10:00 pod adresem – Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
  Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • przesłać na adres siedziby Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2023r. o godz.111:00 w siedzibie Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania

 

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
 2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III niniejszego Zapytania.
 3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów
 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
 9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie , w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 13. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

 

 

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.

 

 

VIII.  Wadium

 

 1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
  i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest – Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra e-mail: [email protected] , tel. +48 609858867;.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
 3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: [email protected]
 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
 6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.

 

 1. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mających wpływ na realizację umowy;
 • zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 • zmiany terminu płatności;
 • zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót);
 • zmiany umówionego zakresu robót– w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno – ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
 1. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach i okolicznościach:
 • polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą powodowały wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą spełniały wymogi stawiane w Dokumentacji budowlano wykonawczej jak również wystąpią na skutek zaistnienia przykładowych, niżej wymienionych okoliczności:

– spowodują poprawienie parametrów technicznych,

– wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

– wynikają z braku dostępności na rynku,

– wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów,

 • związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku:
 1. opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 2. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
 3. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów,
 4. konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej,
 5. oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,
 6. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

 1. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
 2. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
 3. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected], telefon: 016/63 210 72.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora Parafia Św. Stanisława BM w Lubaczowie,  Ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów. , e-mail: [email protected].
 • Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
 • Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
 • odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
 • Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nie przysługuje Panu/-i prawo:

– do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

– sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych

 • Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

 

 

                                                                                     

Z A T W I E R D Z O N O:

Lubaczów, dnia 20.04.2023r.

 1. proboszcz Andrzej Stopyra

 

………………………………..

podpis

 

 

Załączniki:

 

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych