XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2021

LUBACZÓW 02.02.2021 r.

 

REGULAMIN:

Przegląd ma charakter konkursu.

Czas występu do 15 min.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Parafia pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU:

Powiat w Lubaczowie, Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów.

 

CELE  KONKURSU:

 • Prezentacja zachowanej tradycji ludowej „herodów” ziemi lubaczowskiej.
 • Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych, a także poznawania tradycji literackich i teatralnych.
 • Poszukiwanie nowych form wyrazu dla przedstawień religijnych.

 

 

Oceniane będą następujące walory:

– teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd i tekstów winszujących (noworocznych).

– teksty scenariusza

– oryginalność i pomysłowość

– zgodność z tradycją

– stroje, rekwizyty i przebrania

 

Zasady uczestnictwa:

– nadesłanie filmu na adres e-mail [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2021 r.

– do nagrania należy dołączyć uzupełnioną kartę zgłoszenia oraz RODO.

 

Przewidziane nagrody:

– Dla I miejsca

– Dla II miejsca

– Dla III miejsca

– Wyróżnienia

 

Wyniki ogłoszone zostaną dnia 02.02.2021 r. na stronie MDK w Lubaczowie.

Telefon do kontaktu: tel. 16 632 96 35, 16 632 96 36 wew. 23

 

 

 Termin nadsyłania filmów i kart zgłoszenia: 28.01.2021 r.

 

herodyregulamin21

XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH karta zgłoszenia

RODO

 

XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2021

 

KARTA UCZESTNIKA

 

 1. Imię i nazwisko (lub nazwa zespołu oraz kilka słów o zespole)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Skład zespołu (ilość osób, wiek, klasa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwa placówki delegującej (adres, telefon)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Instruktor, opiekun zespołu (imię i nazwisko, adres, telefon)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Proponowane utwory:

 

Tytuł Autor tekstuReżyser Choreografia
    

 

 1. Uwagi do organizatora

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

data i podpis

uczestnika

pieczęć placówki patronującejdata i podpis

ks. Proboszcza lub innego Opiekuna

  

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  „HERODÓW”

 

            Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej, z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem.

            W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów.

            Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych, jakości artystycznych.

            Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych  – inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków, widowisk herodowych.

            Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

            Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”.

 

 

 

Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych w postaci wizerunku instruktora/opiekuna zespołu w związku z organizacją konkursu „XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH HERODY 2021”

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                               (imię i nazwisko instruktora/opiekuna zespołu)

oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w związku z organizacją konkursu „XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2021” i publikacją zdjęć na stronie internetowej i/lub oficjalnym profilu Facebook Organizatorów laureatów konkursu. Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.

 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

…………………………………………….                                            ……………………………………………….…..

      Miejscowość, data                                                                                    Podpis instruktora/opiekuna zespołu

 

 

RODO DLA INSTRUKTORÓW

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:

 

 • Administratorzy danych

Administratorami Państwa danych osobowych są: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie z siedzibą:
ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów; Urząd Miejski w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów; Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów; Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25.

 • Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów

– przez e-mail: [email protected]

 • Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczestnika w trakcie trwania konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2021”, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz publikacji wizerunku na stronach internetowych i profilach na Facebook organizatorów. Dane będą przetwarzane również w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

 • Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorów;
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – jako zgoda na przetwarzanie danych w celu publikacji danych takich jak imię i nazwisko, wizerunek oraz placówka, którą reprezentuje uczestnik. Zdjęcia oraz dane osób nagrodzonych będą umieszczone na stronach internetowych i/lub na oficjalnym profilu Facebook Administratorów.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – jako obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w związku z:

– ustawami dotyczącymi kultury i finansów publicznych,

– zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zasobach jednostek organizacyjnych Miasta Lubaczowa;

– Statutem MDK w Lubaczowie.

 • 6 ust. 1 lit. c RODO– dotyczy archiwizacji dokumentów.
 • Źródło i kategorie danych

W związku z przeprowadzeniem konkursu będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę placówki z której jest delegowany zespół i którą reprezentuje oraz inne informacje podane przez uczestników konkursu

 • Okres przechowywania

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania dla którego zostały zebrane tj. przez czas trwania konkursu, a po tym czasie przez okres i w zakresie, w którym Administratorzy zobowiązani są do archiwizowania dokumentów na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej każdego z Administratorów zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Natomiast publikacja wyników konkursu, prac, nagrań i wizerunku uczestników – do momentu wycofania zgody.

 • Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być: uprawnione podmioty obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również osoby odwiedzające siedzibę oraz stronę internetową czy oficjalny profil Administratorów na portalu Facebook, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi Administratorzy współpracują z związku z promocją: media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV. W sytuacji, gdy dane osobowe w postaci wizerunku będą publikowane na oficjalnych profilach Administratorów na portalu Facebook odbiorcą danych będzie Facebook Inc. Dane osobowe te będą przekazywane do państwa trzeciego – USA w związku z ich publikacją na portalu Facebook. Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych który korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.

 • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                           ……………………………………………………………………………..

                                                                                                                     podpis instruktora/opiekuna zespołu

 

 

 

***