ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 na wykonanie robót pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Parafii BM w Lubaczowie”.
Zamawiający:

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie; Ul. Kościuszki 2; 37600 Lubaczów

NIP 87931307513

Tel/fax:
016/63 210 72
Email:
[email protected] lub [email protected]
adres strony internetowej: http://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl/

 

 


Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty na realizację robót
budowlanych pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Parafii BM w Lubaczowie, na
potrzeby realizowanego w ramach środków programu z zakresu poprawy jakości powietrza z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego toczy się z zachowaniem zasad wynikających
z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

2. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje
w szczególności Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie
obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz z przepisami
BHP

4. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego,
patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy
materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów
technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie
rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych
rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

5. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz
uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania
kompletnej oferty i zawarcia umowy na wykonanie robót.

Koszty odwiedzenia placu budowy oraz koszty sporządzenia oferty Wykonawca będzie
ponosił we własnym zakresie.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów
przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60
miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja
uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu
umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach
określonych w umowie.

7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają
parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku
zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń
pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków
towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz
z niniejszym Zapytaniem, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych,
minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych
w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania
materiałów, o ile takowe występują.

8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

9. Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać,
iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie
załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno
wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat,
deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych.
Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność
proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych
w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających
równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań
wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.

10. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości
Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie
później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi
Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 z późń. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać
deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu przez 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości
użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45310 0003 Roboty instalacyjne elektryczne,

4511 1001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

4515 1009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

093300001 Energia słoneczna
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne

12. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia ustala się następująco: zakończenie
realizacji umowy nie później niż do 02.09.2022 r.

13. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę
po zawarciu umowy.

14. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ul. Kościuszki 2 , 37600 Lubaczów

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

16. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe
wymogi:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie
likwidacji;

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III. Dokumenty i oświadczenia wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z
ofertą:

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

4. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika,
tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie
wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Cena 100 %

Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena
badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi:
100 punktów.

Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego Zapytania.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 26.08.2022 r., do godz.
10:00 pod adresem Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
Ul. Kościuszki 2, 37600 Lubaczów. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla
pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

przesłać na adres siedziby Zamawiającego

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022r. o godz.111:00 w siedzibie Parafii pw. Św.
Stanisława BM w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2, 37600 Lubaczów.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem
III niniejszego Zapytania.

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku
oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.

7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj.
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie
wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej
warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w
postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub
Wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie , w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

13. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

VIII. Wadium

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra e
mail:
[email protected] , tel. +48 609858867;.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego.

3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres email:

[email protected]

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie bez wskazania źródła zapytania,
pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed
upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.

5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie
postępowaniem.

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.

X. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, mających wpływ na realizację umowy;

zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;

zmiany terminu płatności;

zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i
doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany
te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót);

zmiany umówionego zakresu robót w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do
przewidzenia, konieczności lub techniczno ekonomicznej zasadności zastosowania
materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań
równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego
niezależnych).

3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach
i okolicznościach:

1) polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i umową
pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą powodowały
wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą spełniały wymogi stawiane
w Dokumentacji budowlano wykonawczej jak również wystąpią na skutek zaistnienia
przykładowych, niżej wymienionych okoliczności:

spowodują poprawienie parametrów technicznych,

wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

wynikają z braku dostępności na rynku,

wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów,

2) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w
przypadku:

a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne itp.),

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub
odbiorów,

d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej,

e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe
itp.,

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.

XI. Ochrona danych osobowych klauzula informacyjna

1. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe
udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione
w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe
ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych Wykonawcy jest Parafia pw. Św. Stanisława BM
w Lubaczowie, Ul. Kościuszki 2, 37600 Lubaczów. , email: andrzejstopyr[email protected], telefon:
016/63 210 72.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
bezpośrednio w siedzibie Administratora Parafia pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Ul.
Kościuszki 2, 37600 Lubaczów. , email: andrzejstopyr[email protected].

3) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego
przepisów o archiwizacji.

4) Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w
przypadku wyboru Pana/i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie
przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

5) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

6) Przysługuje Panu/i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/i danych
osobowych
oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może
naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
załączników,

7) Przysługuje Panu/i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
Pana/
i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.

8) Nie przysługuje Panu/i prawo:

do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d)
w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych

9) Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Z A T W I E R D Z O N O:
Lubaczów, dnia 23.08.2022 r.

ks. proboszcz Andrzej Stopyra

………………………………..

podpis

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

 

 

………………………………………….

     Dane Wykonawcy

 

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT ………………….%      tj. ………………………………….. zł

 

 

 1. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

 1. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według projektu przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 3. Zapewniam termin realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego i załączników.
 4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zgodne ze złożoną ofertą.
 5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni.
 6. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,
Nazwa podwykonawcySiedziba podwykonawcyNIP podwykonawcy
   

 

 1. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.

 

 1. Oświadczam/y, że:
 2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,

 

 1. posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,
 2. dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

…………………………………………………………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

ZAPYTANIE OFERTOWE INSTALACJA PV