Dotyczy: informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych  pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”