Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka wzywające do podjęcia
dzieła niedzielnych katechez dla wszystkich wiernych
Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Przeżywany Jubileusz 25-lecia powstania naszego Kościoła Diecezjalnego wzywa nas do
wdzięczności Bogu za wszelkie dary i łaski, jakie stały się naszym udziałem na przestrzeni
ostatniego ćwierćwiecza, ale jednocześnie stawia przed nami ważne zadanie troski o skarb
wiary, złożony w nasze serca podczas Sakramentu Chrztu Świętego. Zarówno wobec naszych
przodków, którzy niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę za wierność Chrystusowi, jak też
wobec młodego pokolenia, często zagubionego na drogach współczesności, jesteśmy
zobowiązani do tego, aby dać świadectwo wiary dojrzałej, zaangażowanej i opartej o
niezbędną wiedzę religijną. Wydaje się oczywistym, że bez takiego pragnienia i wysiłku
podjętego dla realizacji owego zobowiązania, nie spełnimy dziś oczekiwań Chrystusa wobec
nas samych i współczesnego świata, w wielu sprawach odchodzącego od Boga
Odpowiadając na te wezwania, a jednocześnie realizując jedno z zaleceń Programu
Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017-2019, aby głosić katechezy dla
dorosłych w temacie roku: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, uznałem, że wskazane i
bardzo pożyteczne będzie podjęcie dzieła krótkich katechez, prezentowanych przez kapłanów,
siostry zakonne, katechetki, katechetów i wiernych świeckich w naszych kościołach i kaplicach
w każdą niedzielę przed rozpoczęciem Mszy świętych.
Treść około dziesięciominutowych katechez została przygotowana przez Wydział
Duszpasterstwa Ogólnego naszej Kurii Diecezjalnej. Głoszenie katechez rozpocznie się od dnia
7 stycznia 2018 r., tj. od Niedzieli Chrztu Pańskiego – ta data staje się również niejako
symboliczna, gdyż zwraca uwagę na chrzest Chrystusa jako początek Jego publicznego
nauczania i jednocześnie na Chrzest święty jako początek życia wiarą i troski o wiarę każdego
ucznia Chrystusa.
Gorąco zachęcam, by sami duszpasterze, bądź przygotowane odpowiednio osoby,
włączyli się wielkodusznie w to głoszenie podstawowych prawd wiary i zasad chrześcijańskiego
życia. Niech nikt nie poskąpi czasu i zaangażowania dla odnowienia
w sobie głębszej zażyłości z Chrystusem i jego Kościołem, by wydać owoc radosnego i
owocnego świadectwa życia z Chrystusem według Jego Ewangelii.
Już dziś dziękuję za odpowiedzialne podjęcie dzieła katechez i to pogłębianie naszej
wiedzy religijnej, przekładającej się na świadectwo życia oraz błogosławię wszystkim w Imię
Ojca, i Syna i Ducha Świętego.