Biskupi i Proboszczowie

Biskupi Diecezji zamojsko – lubaczowskiej

 

Biskup Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji – Zamojsko – Lubaczowskiej


Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła w dniu 30 czerwca 2012 r. decyzję Ojca Świętego co do obsady diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Biskupem tej diecezji został bp Marian Rojek, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego.

Biskup Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu liceum w czerwcu 1974 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia seminaryjne już w październiku przerwało mu jednak niespodziewane wezwanie do odbycia dwuletniej służby wojskowej. Służył w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po powrocie podjął na nowo formację w przemyskim seminarium. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej. 21 grudnia 2005 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Mariana Rojka biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę tytularną Tisedi. Konsekracja biskupia odbyła się 2 lutego 2006 r. w przemyskiej katedrze.

W niedzielne popołudnie, 12 sierpnia br., w lubaczowskiej konkatedrze przeżyliśmy podniosłą uroczystość – ingres nowego Pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp. Mariana Rojka. Procesyjnie wszedł do swojej świątyni wraz z liczną grupą kapłanów, z biskupami; Marianem Buczkiem – ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporoskiej, Leonem Małym – biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, Mariuszem Leszczyńskim – biskupem pomocniczym diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przy śpiewie wiernych pieśni: „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. Gospodarz świątyni, dziekan lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra podał Biskupowi do ucałowania relikwie bł. Jakuba Strzemię, patrona tego kościoła i kapituły konkatedralnej. W imieniu kapłanów i ludu Bożego nowego Pasterza na ziemi lubaczowskiej powitał bp Mariusz Leszczyński. Przedstawił mu oraz wiernym kilka faktów z historii miasta i kościoła. Lubaczów to jeden z najstarszych grodów na pograniczu polsko-ruskim, od końca XI wieku w obrębie księstwa przemyskiego. W XIV wieku otrzymał prawa miejskie, włączony w XV wieku wraz z ziemią bełską do Korony. Pierwszy kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika istniał już w połowie XIV wieku, a parafia należała do diecezji przemyskiej aż do 1787 r., kiedy to została włączona do archidiecezji lwowskiej. W latach 1946-1992 Lubaczów był stolicą Administratury Apostolskiej części archidiecezji lwowskiej, która po II wojnie znalazła się w nowych granicach Polski, a która dla władz państwowych nazwana została archidiecezją w Lubaczowie. Tutaj od 13 sierpnia 1946 r. zamieszkał abp Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski. Po jego śmierci w 1962 r. administratorami apostolskim byli biskupi: Jan Nowicki, Marian Rechowicz, Marian Jaworski i na krótko inni kapłani. 25 marca 1992 r. Archidiecezja w Lubaczowie weszła w skład nowo utworzonej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jej biskupami ordynariuszami byli: Jan Śrutwa i Wacław Depo. Kościół pw. św. Stanisława BM do 1992 r. był prokatedrą, obecnie jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, natomiast świątynia, w której odbywa się ingres, została poświęcona przez papieża Jana Pawła II 2 czerwca 1991 r., podczas jego wizyty w Lubaczowie. W mieście jest drugi kościół parafialny pw. św. Karola Boromeuszka, wzniesiony jako wotum dziękczynienia za pobyt Ojca Świętego w Lubaczowie. Biskup Mariusz podał także skrócony życiorys nowego Pasterza. 
W imieniu władz samorządowych województwa, powiatu i miasta życzenia nowemu Pasterzowi diecezji przekazał marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, a po nim dzieci. Radość z przybycia do Lubaczowa Biskupa w imieniu stowarzyszeń i ruchów katolickich oraz wspólnoty konkatedralnej wyraził prezes KIK Jerzy Czekalski, który stwierdził, że „kontakt z Biskupem jest tym kluczem i kodem do naszych serc”, a których była mowa podczas ingresu w Zamościu. Życzył: „Niech macierzyńskie oczy Maryi z jej obrazu Matki Bożej Łaskawej – jak powiedział bł. Jan Paweł II w Lubaczowie w 1991 r. – „«nadal patrzą na całą naszą teraźniejszość i przyszłość» i obejmą głębią swego spojrzenia naszego Pasterza”. A potem z kwiatami i życzeniami wierszem i literackim słowem do Biskupa ustawiła się długa kolejka delegacji poszczególnych parafii i organizacji społecznych. Wzruszony Pasterz im błogosławił i rozdawał pamiątkowe obrazki. 
Na rozpoczęcie Najświętszej Ofiary sprawowanej przez nowego ordynariusza bp. Mariana Rojka lubaczowski chór „Canzone”, pod kierunkiem Andrzeja Kindrata, zaśpiewał „Gaude Mater Poloniae”. Nawiązując do słów czytanej Ewangelii w homilii Pasterz diecezji rozważył istotny problem słuchania. Jak stwierdził: „Trzeba słuchać, aby się czegoś nauczyć. Trzeba otworzyć się na to, co przekazuje nam Jezus”. Podał różne rodzaje ludzkiego słuchania. Brak jest dialogu, a swój punkt widzenia uznajemy za najważniejszy, uważamy się za ekspertów w danym temacie. Z góry krytykujemy innych, nie wierząc, że zależy im na naszym dobru i szczęściu, a jesteśmy przekonani, że chcą nas oszukać, okłamać. Nie słuchając ludzi, nie słuchamy Pana Boga, lekceważymy Boże przykazania. Dlatego rodzice swoje dzieci, nauczyciele swoich uczniów, kapłani swoich wiernych powinni nauczyć gotowości i umiejętności słuchania. Winni tego samego wymagać od siebie. Winniśmy zatem słuchać Pana Boga. Otwierać się i karmić Bożym słowem. Nie stawiać oporu Bożej łasce. Pod koniec homilii prosił Pana o przemianę oblicza tej lubaczowskiej ziemi, tych ludzi, którzy tu żyją, pracują i uświęcają się, aby więcej słuchali i kochali Jezusa. Uczyli się – na wzór Bożej Matki – zasłuchania w Boże słowo. Wsparci opieką Matki Bożej Łaskawej kapłani z większą gorliwością głosili Jezusa Chrystusa, który jest Chlebem Życia, na doczesność, a przede wszystkim na wieczność. 
Pod koniec Eucharystii zapewnienie o wsparciu nowego Pasterza diecezji złożył ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Marian Buczek. „Znamy się z bp. Marianem z Seminarium w Przemyślu. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy biskupami. On w diecezji, z której pochodzę. Ziemia lubaczowska w ostatnich latach wydała obecnego metropolitę lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego, mnie i bp Mariusza Leszczyńskiego. Masz więc wsparcie w braciach w biskupstwie. Cieszę się, że mam na imię Marian. A biskup Marian w Lubaczowie to ktoś. Bp Marian Rechowicz rozpoczął budowę tej konkatedry, a ukończył ją bp Marian Jaworski, obecny kardynał. Zapisali się tutaj pięknie i ludzie ich wspominają. Przyjechałem na ingres i dowiedziałem się w Cieszanowie i Lubaczowie, że będzie nasz Biskup Marian”. Za tę wypowiedź wierni nagrodzili go oklaskami. 
Wierni odśpiewali: „Ciebie Boga wysławiamy”, a biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa. Po zakończonej Eucharystii biskupi z kapłanami przeszli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie nowy Pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej słowami św. abp. Józefa Bilczewskiego modlił się przed jej cudownym wizerunkiem. Zawierzył Jej swoje posługiwanie w tej diecezji.

 Podobny obraz

 

Diecezja zamojsko-lubaczowska, do której został teraz skierowany bp Marian Rojek, jest jedną z młodszych diecezji. Została erygowana bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” w dniu 25 marca 1992 r. Jej pierwszym ordynariuszem był bp Jan Śrutwa (1992-2006), a następnie kierowanie diecezją przejął bp Wacław Depo (2006-2011). Po nominacji bp. Depo na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego administratorem diecezji zamojsko-lubaczowskiej został bp Mariusz Leszczyński. Funkcję pełnił do czasu ingresu nowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Mariana Rojka.

*************************************

 Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Wikariusz generalny, moderator Kurii Diecezjalnej, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i Muzeum Diecezjalnego, dziekan Kapituły Katedralnej.

Podobny obraz

Ur. 3 IV 1957 r. w Horyńcu-Zdroju, s. Kazimierza i Zofii Kolbuszewskiej. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Horyńcu, a w l. 1972-1976 do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jako alumn Archidiecezji w Lubaczowie. Od 27 X 1976 r. do 16 X 1978 r. odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach, po czym powrócił do seminarium w Przemyślu. 19 III 1983 r. w Lubaczowie otrzymał diakonat z rąk bp. Mariana Rechowicza. 13 V tr. uzyskał magisterium z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy pt. Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1983 r. z rąk bp. M. Rechowicza w prokatedrze w Lubaczowie.

W dniu 10 VI 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. M. Leszczyńskiego biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Konsekracja, pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, odbyła się 4 VII tr. w Katedrze zamojskiej. Dewiza bp. Leszczyńskiego brzmi: Veni, Creator Spiritus.

Biskup M. Leszczyński zajmuje się historią Kościoła XIX i XX w., głównie archidiecezji lwowskiej obrz. łac. i Akcji Katolickiej, a także historią sztuki i muzealnictwem kościelnym. Jest autorem ok. 250 publikacji, w tym 5. Książek. W dniu 9 X 2012 r. uzyskał na KUL-u habilitację, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992 (Lublin 2011); dyplom otrzymał 21 X tr.

 ***************************************** 

Ks. dr bp Wacław Depo – Drugi Pasterz Diecezji zamojsko – lubaczowskiej

            W sobotę 5 sierpnia 2006 r. Radio Watykańskie podało wiadomość, że papież Benedykt XVI powołał  księdza prałata doktora Wacława Depo na ordynariusza diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Dotychczasowy ordynariusz bp prof. Jan Śrutwa, który kierował diecezją zamojsko-lubaczowską od momentu jej powstania, czyli od 25 marca 1992 r., złożył rezygnację – zgodnie z kanonem prawa kościelnego – ze względu na stan zdrowia.

Znalezione obrazy dla zapytania ingres bpa Rojka do konkatedry w Lubaczowie

Kilka faktów z życiorysu

            Ksiądz Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej. W rodzinnym mieście ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.  Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. w sandomierskiej katedrze  z rąk ks. bp. Piotra Gołębiowskiego. 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko – lubaczowskim.

Znalezione obrazy dla zapytania ingres bpa Rojka do konkatedry w Lubaczowie

Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 29 grudnia 2011 roku mianował Ks. Bp Wacława T. Depo arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

********************************************

Ks. bp prof. dr hab. Jan Śrutwa – Biskup Senior

Ks. bp Jan Śrutwa urodził się dnia 1 grudnia 1940 r. we wsi Majdan Górny w parafii Tomaszów Lubelski. Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lub. ukończył egzaminem maturalnym w 1958 roku. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kałwy otrzymał w katedrze lubelskiej dnia 31 maja 1964 r.

W 1984 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Lublinie. Na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. został mianowany ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Znalezione obrazy dla zapytania bp Jan Śrutwa

**********************************************************

Proboszczowie lubaczowscy

Proboszczowie i administratorzy:

/rok oznacza początek urzędowania/

1785 ks. Franciszek Kostecki

1792 ks. Jan Kostecki

1806 ks. Daniel Starzyński

1808 ks. Nepomucen Antoni Girzik /Pirzik?/

1823 ks. Salwator / administrator, nazwisko nie do odczytania/

1824 ks. Antoni Misiewicz

1832 ks. Józef Daftro

1832 ks. Antoni Sidorowicz

1848 ks. Józef Smagłowski

1849 ks. Ludwik Dobrzański

1975 ks. Edward Karnecki

1877 ks. Jan Adamowicz

1895 ks. Antoni Rokosz

1896 ks. Wincenty Kinal

1909 ks. Jan Deręgowski

1909 ks. Stanisław Sobczyński

1960 ks. Franciszek Woronowski

Ks. Marian Kumala

1962 ks. Jakub Winiarz

1982 ks. Jan Jagodziński

1983 ks. Tadeusz Łomnicki

1986 ks. Józef Dudek

1995 ks. Franciszek Nucia

2007 ks. Andrzej Stopyra

***********************************************

Księża spoczywający na cmentarzu komunalnym na terenie Parafii:

 1. ks. Prob. Jan Adamowicz (68 l.),+ 17.VII.1895 r.
 2. ks. Prob. Wincenty Kinal +1.I.1909 r.
 3. ks. Wik. Jan Dzióba +21.X.1917 r.
 4. ks. Wik. Julian Gerszynowicz +3.VII.1934 r.
 5. ks. Prob. Stanisław Sobczyński (ur. 05.03.1876 r.), +15.III.1960 r.
 6. ks. Wiktor Płonczyński +1962 r.
 7. ks. Michał Orliński (72 l.),+7.XII.1966 r.
 8. ks. Józef Sowiński +22.X.1972 r.
 9. ks. Wawrzyniec Mazur (73 l.), +08.VII.1979 r.
 10. ks. Prob. Jakub Winiarz (ur.16.07.1914 r., święcenia kapł. 20.09.1939 r.), +26.VIII.1982 r.
 11. ks. Mikołaj Owsiański (81 l.), +1991 r.
 12. ks. Jan Dybko +24.I.1992 r.
 13. ks. Władysław Świstowicz ( ur.10.12.1920 r.), +13.XII.2003 r.
 14. ks. Bronisław Gwóźdź (ur.24.XII.1929 r., święcenia kapł. 29.VI.1955 r.), +18.I.2005 r.
 15. ks. Prob. Franciszek Nucia (ur. 10.II.1942 r., święcenia kapł. 26.VI.1966 r.), +09.VII.2007 r.

Cmentarz parafialny w Dąbrowie:

ks. Łukasz Krzaczkowski – + 18.03.2016 r.