STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 KIK

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W LUBACZOWIE

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie został założony w styczniu 1987 roku przez grupę osób świeckich o światopoglądzie katolickim. Dążenie siedemnastoosobowej grupy inicjatywnej spotkało się z bardzo życzliwym i pełnym zrozumienia stanowiskiem ks. bpa prof. Mariana Jaworskiego, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Lubaczowie, który nie tylko udzielił Klubowi pomocy w czasie  rejestracji, ale także wsparł Klub duchowo i finansowo.

Podstawowe cele stowarzyszenia, jakie Klub zapisał w Statucie to; kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka  świadomego swoich obowiązków indywidualnych i społecznych wobec Ojczyzny, opartych o naukę Kościoła Katolickiego, a także praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, oraz przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nieuczciwości.

Pierwsze spotkania odbywały się na plebani parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie u ks. dziekana Józefa Dudka, kapłana-poety, człowieka kochającego Boga i ludzi, a tym samym kulturę  która ich otacza. To z Jego inicjatywy Klub rozpoczął swoją działalność spektaklem poetyckim „POD STOPY KRZYŻA”.

W dniu 13 lipca 1987 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie został oficjalnie zarejestrowany uzyskując osobowość prawną.

Głównym, corocznym tematem działalności Klubu są Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, które swoimi korzeniami sięgają czasu, kiedy Administratorem Apostolskim Archidiecezji w Lubaczowie był śp. ks. bp prof. Marian Rechowicz, a proboszczem i dziekanem lubaczowskim śp. ks. prałat Jakub Winiarz.  Wówczas to społeczność lokalna miała możliwość  zetknięcia się z wykładowcami katolickich uczelni.

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny bardzo mocno ograniczył  możliwość kontaktu ludzi nauki i kultury z małomiasteczkową społecznością. Dopiero w 1986 roku udało się zorganizować  Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem; „Księdzu Jerzemu w hołdzie”, których inicjatorami były w większości osoby tworzące później Klub Inteligencji Katolickiej. Wtedy też odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, ufundowana przez duchowieństwo i ówczesną, działającą w podziemiu „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej. Przewodnią myślą Dni Kultury Chrześcijańskiej stał się cytat „...dopóki mogę myśleć jestem wolny...” z inscenizacji pt. „Powstań Ablu”, w reż. ks. Józefa Dudka i wykonaniu młodzieży oazowej z Lubaczowa.

Wypalił się okres stanu wojennego, a dotychczasowy system komunistyczny po prostu zbankrutował. Nasz kraj stanął przed bardzo trudnym zadaniem doścignięcia cywilizacyjnego i gospodarczo rozwiniętego świata.

Do wolnej Polski z czwartą pielgrzymką przyjechał umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, a myślą przewodnią wizyty były słowa z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan „Bogu dziękujcie – ducha nie gaście”, które tak mocno korespondowały ze słowami Ojca Świętego z pierwszej pielgrzymki do Polski, kiedy w Warszawie na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r. wołał; „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”.

Na trasie pielgrzymki papieskiej znalazł się Lubaczów, przez 45 lat wierny depozytariusz wielowiekowego dziedzictwa prastarej Metropolii Lwowskiej. To w Lubaczowie Ojciec Święty wypowiedział prorocze słowa; „Zaczyna się jakaś epoka, w której Wschód, bliski i daleki Wschód zacznie słyszeć to słowo z Kany Galilejskiej, które tak stale powtarzamy, zwłaszcza na Jasnej Górze: <co On wam rzecze, to czyńcie>, zacznie wsłuchiwać się w to słowo, zacznie przyjmować, zacznie za nim iść”

Członkowie Klubu bardzo aktywnie włączyli się w wir przygotowań do tego spotkania. Pamiętaliśmy jednak jak ważne jest słowo, dlatego na przełomie kwietnia i maja 1991 r. zorganizowaliśmy cykl wykładów opartych o najnowszą encyklikę Jana Pawła II „Centesimus annus”, które wygłosił profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Franciszek Mazurek.

                                                                                                                                                                                                                        

Mijały lata a Klub ciągle trwał, podejmując coraz to nowe inicjatywy, aprobowane przez ks. bpa prof. Jan Śrutwę pasterza diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej powstałej w wyniku podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, a także przez nowego asystenta Klubu proboszcza i dziekana lubaczowskiego ks. Franciszka Nucię, który tę funkcję przejął po dotychczasowym proboszczu i dziekanie ks. Józefie Dudku.

Od 1997 roku podstawowe założenia Klubu oparte zostały bardzo mocno na przesłaniu, jakie w liście „Tertio Millennio Adveniente” Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do Kościoła Powszechnego. W duchu tego przesłania prowadzona była praca, przygotowująca nas do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, poprzez kolejne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej poświęcone; Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu i Bogu Ojcu. 

Każdego 16 miesiąca członkowie Klubu włączają się aktywnie w liturgię Mszy Św., przedtem w intencji Ojca Świętego, a obecnie o Jego wyniesienie na ołtarze, dając w ten sposób modlitewny wyraz miłości i pamięci o Janie Pawle II.

W 10 rocznicę wizyty Namiestnika Chrystusowego na Ziemi Lubaczowskiej, na wniosek Klubu Inteligencji Katolickiej, Rada Miejska w Lubaczowie, Rady Miast i Gmin w Oleszycach  i Cieszanowie oraz Rada Gminy w Horyńcu i Lubaczowie nadały Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Tytuły Honorowego Obywatela, a Klub ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą tamto historyczne wydarzenie, którą poświęcili ks. kardynał prof. Marian Jaworski – Metropolita Lwowski i ks. biskup prof. Jan Śrutwa – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

20 sierpnia 2003 r., w 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, staraniem Klubu oraz przychylności ks. prałata Mieczysława Mokrzyckiego - naszego rodaka, który na co dzień przebywał u boku Ojca Świętego, samorządy Ziemi Lubaczowskiej przekazały Namiestnikowi Chrystusowemu, wyrazy oddania i miłości, a także wręczyły, po audiencji generalnej w Castel Gandolfo, osobiście Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II akty nadania T Y T U Ł ÓW  Honorowego Obywatela miast i gmin Ziemi Lubaczowskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrowił, po polsku, przybyłych rodaków następującymi słowami: „Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. W sposób szczególny pozdrawiam delegację Klubu Inteligencji Katolickiej z Lubaczowa oraz władz samorządowych miast i gmin Ziemi Lubaczowskiej. Bardzo dziękuję za dar duchowej bliskości i za życzliwość.”

Było to zaskakujące wyróżnienie dla delegacji Ziemi Lubaczowskiej. 

 

Bardzo dużym zaszczytem dla Klubu jest przyjęcie przez byłych pasterzy diecezji, ks. kard. prof. Mariana Jaworskiego obecnie Metropolity Lwowskiego i ks. bpa. prof. Jana Śrutwę –  honorowego członkostwa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

Obecnie sukcesorem tego wielkiego dziedzictwa, jakie archidiecezja w Lubaczowie tak starannie przez 45 lat pielęgnowała i co w posagu wniosła do nowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, jest ks. bp dr Wacław Depo – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a asystentem kościelnym Klubu został mianowany ks. kan. Andrzej Stopyra – Dziekan i proboszcz lubaczowski.

 

 Ważne miejsce w codziennej pracy Klubu zajmuje redagowanie miesięcznika katolicko-społeczno-kulturalnego „TERAZ”, którego 82 numer niebawem otrzyma społeczność lokalna. Miesięcznik wydawany jest obecnie w nakładzie 500 egzemplarzy, a środki uzyskane ze sprzedaży z trudem pokrywają koszty jego druku.

Od kilku lat Klub organizuje otwarta imprezę plenerową pt. „Niedziela z miesięcznikiem TERAZ”, którą od obecnego roku postanowiliśmy organizować 3-go Maja, zmieniając nazwę imprezy na „Majówka z miesięcznikiem TERAZ”

 Stowarzyszenie prowadzi także Bibliotekę Konkatedralną im. Św. Brata Alberta, ukształtowaną od podstaw przez członków Klubu, i poświęconą przez ks. bpa prof. Jana Śrutwę.

W ciągu 20-letniej działalności Klub uczestniczył w wielu pielgrzymkach i uroczystościach patriotyczno-religijnych, zorganizował XXI Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, ponad 150 wykładów i odczytów, 48 koncertów, 26 wieczorów literackich, 20 wystaw, 38 spektakli teatralnych i 14 projekcji filmowych.

Członkowie Klubu czynnie angażowali się w działalność społeczną i polityczną, tworząc 9 kwietnia 1989 roku Komitet Obywatelski „Solidarność”, którego przewodniczącym został prezes Klubu. W wyborach samorządowych w 1990 roku w skład Rady Miejskiej w Lubaczowie wybrano 5 członków Klubu.

Cała działalność członków Klubu jest działalnością non-profit.

Obecnie skład Zarządu Klubu stanowią:

 

Zarząd:

Jerzy Czekalski – prezes Klubu

Krzysztof Szczepański – wiceprezes Klubu

Jadwiga Tabaczek – sekretarz Klubu

Stanisława Paściak – skarbnik Klubu

Teresa Pamuła – członek Zarządu

Zdzisław Sawiński – członek Zarządu

Stanisław Makara – członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Albina Ratowska – przewodnicząca Komisji

Bogusława Rempoła – zastępca przewodniczącej Komisji

Barbara Partyka – sekretarz Komisji

 

Sąd Koleżeński:

Stanisław Różycki – przewodniczący Sądu

Tadeusz Zarembski – zastępca przewodniczącego Sądu

Janusz Mazur – sekretarz Sądu

***********************************************

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

 

W dniu 18 kwietnia br. obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

Walne Zebranie posumowało VII  kadencję działalności oraz wybrało władze statutowe Klubu na nową pięcioletnią kadencję.

Realizując przyjęty program, Klub, jak w latach poprzednich, czerpał inspirację do swojej pracy z dokumentów Soboru Watykańskiego II, w poczuciu odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół. Tradycja Klubu łączy bowiem poszukiwanie, w duchu ekumenizmu, uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak wspólne dobro i dialog, w duchu wzajemnego szacunku.

W 2009 r., w życiu Klubu miały miejsce następujące wydarzenia:

17 stycznia - Spotkanie opłatkowe.

To pierwsze z zaplanowanych spotkań integracyjnych. Tradycyjnie korzystamy z gościnności naszego proboszcza, a zarazem asystenta Klubu i spotykamy się na plebani. W odnowionej kuchni i jadalni, przy pięknie przybranym świątecznym stole, modlitwą poprowadzoną przez Ks. Proboszcza zaczynamy spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza słuchamy życzeń, które sprawiają nam wiele radości i satysfakcji; od Ks. prof. Mariana Kardynała Jaworskiego, od Metropolity Lwowskiego - Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, Bpa seniora prof. Jana Śrutwy, Marszałka woj. Podkarpackiego i te od Klubów z całej Polski. Dzielenie się opłatkiem zawsze jest wzruszające, bo wypowiadane życzenia niosą ze sobą szczere i przepełnione dobrocią treści. A później rozmowom, kolędowaniu i wspominkom nie ma końca. Dobrze jest na początku Nowego Roku, poczuć tę więź wspólnotową  i nabrać nowego zapału i chęci do pracy na cały rok.

26 stycznia - Wyjazd do Zamościa.

Spotkaliśmy się z Ks. Bpem Mariuszem Leszczyńskim w celu omówienia spraw związanych z XXIII Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej. Ustaliliśmy, że w tym roku, wyjątkowo, zorganizowany zostanie w październiku, i będzie związany z osobą Błogosławionego Arcybiskupa Halicko-Lwowskiego Jakuba Strzemię, patrona naszej konkatedry, w 600-tną rocznicę Jego śmierci.

Złożyliśmy również Ks. Biskupowi życzenia imieninowe w imieniu całego Klubu.

9 kwietnia - Czuwanie przy Bożym Grobie.

Jak w latach poprzednich, włączyliśmy się w piękną tradycję całonocnego czuwania przy Bożym Grobie. W tym roku było nas 17 osób i przez godzinę modliliśmy się i śpiewali.

19 kwietnia - Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.

To nasze drugie spotkanie integracyjne. Poprzedzone modlitwą, którą poprowadził Prezes Klubu, podsumowujemy naszą pracę z ubiegłego roku. Po złożonych sprawozdaniach Zarządu z działalności, bilansu zysków i strat oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uzyskał absolutorium.

3 maja - Majówka z Miesięcznikiem „TERAZ”.

W święto Królowej Polski i Konstytucji 3-go Maja, jak w latach poprzednich Klub przygotował oprawę Mszy św. za Ojczyznę, a więc czytania i modlitwy wiernych, które pięknie przeczytała młodzież ze Strzelca oraz kwiaty do darów ołtarza.

Tradycyjnie, w godzinach popołudniowych, przed Domem Kultury odbyła się „Majówka z Miesięcznikiem TERAZ”, czyli trzeciomajowe spotkanie społeczeństwa naszego miasta z nami i naszym czasopismem. Największą atrakcją były, jak zwykle, biegi uliczne w trzech kategoriach wiekowych; o puchar prezesa Klubu, redaktora naczelnego i burmistrza miasta.  Dużym uznaniem cieszył się także konkurs plastyczny z nagrodami. Sprzedawaliśmy nasz miesięcznik i „terazowe kołacze”. Klub współuczestniczył także w organizacji Poetyckiego Konkursu Maryjnego, a kol. Mariusz Olbromski brał udział w pracach jury. Klub oraz Dziekan Lubaczowski ufundowali nagrody, które wręczono podczas Majówki. Pogoda dopisała, całe rodziny spędziły miłe popołudnie, słuchając zespołów muzycznych naszych dzieci i młodzieży. Dzięki naszej inicjatywie 3-go Maja świętowaliśmy wspólnie. Konferansjerkę, jak zawsze ze swadą, poprowadził nasz pierwszy asystent Ks. Józef Dudek. Wszystkie zebrane podczas imprezy fundusze przekazane zostały Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie, na zakup najpilniejszych potrzeb dla dzieci z ubogich rodzin.

6-7  czerwca - XXIX Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę.

Po raz 29 Kluby z całej Polski przyjechały do Częstochowy, by pokłonić się Pani Jasnogórskiej, dziękować za opiekę i prosić o łaski dla społeczności klubowej. Program obejmował Mszę św. koncelebrowaną przez kapelanów KIK-ów, której przewodniczył Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak, wykłady, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami kard. S. Wyszyńskiego i Ojca Św. Jana Pawła II oraz Drogi Krzyżowej, którą prowadził KIK z Tarnobrzega Wzorem lat ubiegłych wykłady odbyły się w auli Jana Pawła II. Pierwszy wygłosił senator Czesław Ryszka, na temat spraw rodziny w prawie polskim i Unii Europejskiej. Poruszył problemy; rodzin niepełnych, konfliktów w rodzinach i ich oddziaływaniu na dzieci, deprecjonowania rodziny poprzez możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych. Podkreślił, że rozwój lub upadek rodziny zadecyduje o kształcie Europy. Drugi wykład filozoficzny wygłosił Ojciec dr Kleofas Gródek OFM pt. „Religia – Bóg –Świat. Co można powiedzieć o Bogu w kontekście rozważań rzeczywistości.” Powiedział, ,że rzeczywistość boską człowiek bardzo często przedstawia sobie swoimi wyobrażeniami. Wykład został oparty na poglądach m.in. Zenona z Eloi, Ksenofanta, oraz kwestiach wiary i rozumu w filozofii św. Anzelma. Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie Prezesów KIK-ów, na którym poszczególne Kluby przedstawiały swoje przedsięwzięcia jak i plany. W dyskusji głos zabierali także prezesi naszego Klubu. Pełni niezapomnianych wrażeń, ogarnięci modlitwą wróciliśmy do swoich domów. W pielgrzymce wzięło udział 14 osób z naszego Klubu.

14 lipca - Wyjazd do Biłgoraja.

Jak w latach ubiegłych delegacja Klubu pojechała do ks. Biskupa Seniora z życzeniami imieninowymi i prośbą o uczestnictwo w inauguracji XXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Ks. bp prof. Jan Śrutwa przyjął nas bardzo serdecznie i na miłej rozmowie o pracy Klubu i sytuacji politycznej w kraju minął nam czas wizyty. Ks. Biskup zgodził się zainaugurować XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

4 sierpnia - Pożegnanie kol. Janusza Burka.

Dnia 2 sierpnia odszedł do Pana nasz kolega Janusz Burek. To wielka strata dla naszego miasta i naszego Klubu. Pożegnaliśmy go z bólem dnia 4 sierpnia modlitwą, kwiatami, pożegnalną mową wygłoszoną  przez prezesa Klubu. Zarówno mowa pogrzebowa jak i wspomnienie o nim pióra kol. Janusza Mazura znaleźć można w 101 numerze miesięcznika „TERAZ”.

3–10 września - Pielgrzymka do Fatimy.

Niestety w okrojonym składzie, bo tylko  czterosobowym wybraliśmy się na pielgrzymkę do Fatimy. Złożyło się na to wiele okoliczności, a przede wszystkim nałożenie się terminów dwóch pielgrzymek, drugą, po Sanktuariach Maryjnych Europy, zorganizował ks. proboszcz. Ale niezapomniane przeżycia i wrażenia zarówno z jednej jak i drugiej pielgrzymki opisali jej uczestnicy w naszym miesięczniku „TERAZ”. Z Fatimy, prezes Jerzy Czekalski, a z pielgrzymki po sanktuariach, kol. Teresa Pamuła. Podsumowaniem tych przeżyć niech będzie ostatnie zdanie jakie napisał prezes Klubu:  „Wszystko, co pozostało w naszych sercach i umysłach stanowi niezbywalne bogactwo naszego ziemskiego pielgrzymowania.”

6 października - Spotkanie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich działających przy naszej parafii.

Przy udziale ks. proboszcza, spotkaliśmy się, aby omówić obchody Dnia Papieskiego, udział w nabożeństwach różańcowych i inne sprawy bieżące. Nasz Klub przyjął wiele odpowiedzialnych zadań.

11 października - Dzień Papieski „ Jan Paweł II – Papież Wolności”

Jak w latach poprzednich Klub był bardzo zaangażowany w obchody Dnia Papieskiego. Kolejność obsługi poszczególnych Mszy św. jak i zbiórka pieniędzy po nich, została wcześniej ustalona na spotkaniu ks. proboszcza z przedstawicielami Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Przede wszystkim skupiliśmy się na przygotowaniu Apelu Papieskiego na stadionie. Testy o wolności, wygłoszone w trakcie pontyfikatu przez Ojca Św. Jana Pawła II zaprezentowali członkowie Klubu, tak bardzo zaangażowani w odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości, w 1989 roku. Złożyliśmy także wiązankę kwiatów pod obeliskiem w miejscu lądowania Ojca Świętego Jana Pawła II, w 1991 r., w Lubaczowie.

Patronat medialny nad Dniem Papieskim sprawował nasz miesięcznik „TERAZ”.

18–25 października - XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Błogosławiony

Jakub Strzemię, Kapłan Halicko – Lwowski”.

Tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej możemy uważać za bardzo udany, tak ze względu na wymiar religijny jak i na prezentowane wykłady, wieczory autorskie i występy aktorskie. Swoim uczestnictwem zaszczycili nas wszyscy trzej biskupi naszej diecezji, modląc się razem z nami, co bardzo podniosło rangę całego Tygodnia. Tradycyjna już modlitwa o pokój w Kościele św. Mikołaja, czy spotkanie młodych chrześcijan, Msza inauguracyjna i kończąca TKCh były okazją do wspólnej modlitwy i rozważań duchowych. Wspaniałe były obydwa wieczory autorskie zarówno pani redaktor Brygidy Grysiak jak i naszego kolegi Mariusza Olbromskiego. Wcześniej pani redaktor spotkała się z młodzieżą z klasy dziennikarskiej w Zespole Szkół, gdzie przedstawiła prezentację dziennikarską dając uczniom cenne wskazówki praktyczne, kładąc szczególną uwagę na to jakimi zasadami powinien kierować się dziennikarz tworzący reportaż oraz udzieliła wywiadu w Twoim Radiu Lubaczów. Wieczorne spotkanie, przybliżające nam książkę o Janie Pawle II „Najbardziej lubił wtorki”, powstałą na podstawie wywiadu z Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, było bardzo wzruszające i cieszyło się dużą frekwencją. Podobnie było na spotkaniu z naszym pierwszym prezesem Mariuszem Olbromskim, który prezentował swoją najnowszą książkę „Lato w Krzemieńcu. Legendy z nad Ikwy”. Starannie i pięknie wydaną, nostalgiczną, której fragmenty zaprezentowali aktorzy Teatru Arka Lwowska, a szczególnym narratorem, oddającym klimat prezentowanego fragmentu, był ks. kanonik Józef Jan Dudek – Duszpasterz Środowisk Twórczych.

Wykłady takie jak „Nie przedawnił się kult Bł. Jakuba Strzemię” Brata Rafała z Przemyśla, czy prezentacja książki ks. doktoranta Stanisława Burdy „Dzieje kultu Bł. Jakuba Strzemię w XX w.” wniosły wiele nowego w naszą wiedzę o patronie naszej konkatedry - bł. Jakubie Strzemię. Poważne wykłady przeplatane były występami artystycznymi, dając nam wiele estetycznych przeżyć. Dostarczył ich chociażby koncert ewangelizacyjny pt. „Powstań dzielny wojowniku”, czy pięknie przygotowana, przez Teatr Małych Form „Golgota Jasnogórska”, wg Ernesta Bryla, z obrazami artysty malarza Dudy Gracza, w reż. nieocenionej Grażyny Bielec.

W czasie trwania Tygodnia swoje 25-lecie Kapłaństwa obchodził ks. dr Franciszek Nieckarz – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W uroczystości tej udział wziął także nasz Klub, wyrażając swoją pamięć kwiatami.

10  grudnia – Posumowanie XXIII TKCh - spotkanie integracyjne.

Realizując założenia programowe i zgodnie z ustaloną już tradycją spotkaliśmy na podsumowaniu XXIII Tygodnia kultury Chrześcijańskiej. Jak co roku podziękowaliśmy wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji Tygodnia tj proboszczom, dyrektorowi MOK, dyrygentowi chóru kameralnego, dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury i Sportu, reżyser Teatru Małych Form i innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego by TKCh wypadł godnie. I tym razem zaskoczył nas prezes, bo przy każdym nakryciu znalazła się mała świąteczna karteczka oraz aniołek symbolizujący „Anioła Pokoju”, który objawił się dzieciom w Fatimie. Jak zwykle spotkanie było miłe i udane.

 

Parę zdań należy poświęcić wydawaniu miesięcznika „TERAZ”. Przekroczyliśmy magiczny 100 numer, a więc jest za co dziękować Bogu i ludziom, wydającym i piszącym bezinteresownie, poświęcającym swój prywatny czas. Dziękujemy im za wytrwałość, życzymy sukcesów. Wpisują się pięknie w historię naszego Klubu i miasta.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu odbył 5 posiedzeń Zarządu, na których omawiano sprawy organizacyjne i bieżące, jak również ustalano odpowiedzialność za poszczególne zadania.

Stan członków Klubu na dzień 31.12.2009 wynosił 37 osób.

 

Walne Zebranie wybrało władze stowarzyszenia:

Zarząd:

Jerzy Czekalski – prezes Klubu

Krzysztof Szczepański – wiceprezes Klubu

Jadwiga Tabaczek – sekretarz Klubu

Stanisława Paściak – skarbnik Klubu

Teresa Pamuła – członek Zarządu

Zdzisław Sawiński – członek Zarządu

Stanisław Makara – członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Albina Ratowska – przewodnicząca Komisji

Bogusława Rempoła – zastępca przewodniczącej Komisji

Barbara Partyka – sekretarz Komisji

 

Sąd Koleżeński:

Stanisław Różycki – przewodniczący Sądu

Tadeusz Zarembski – zastępca przewodniczącego Sądu

Janusz Mazur – sekretarz Sądu

 

  Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560976      Obecnie stronę przegląda: 2 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl