STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Biskupi

 Znalezione obrazy dla zapytania bp rojek

Biskup Marian Rojek - Ordynariusz Diecezji - Zamojsko - Lubaczowskiej


Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła w dniu 30 czerwca 2012 r. decyzję Ojca Świętego co do obsady diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Biskupem tej diecezji został bp Marian Rojek, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego.

Nowo mianowany ordynariusz ma 57 lat, w zeszłym roku obchodził 30-lecie kapłaństwa. Po sześciu latach posługi biskupiej u boku metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika, bp Marian Rojek został pasterzem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Diecezja, którą będzie kierował należy do metropolii przemyskiej (wraz z diecezją rzeszowską).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Marian Rojek przewodniczy pracom dwóch zespołów: Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Jest także członkiem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Biskup Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu liceum w czerwcu 1974 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia seminaryjne już w październiku przerwało mu jednak niespodziewane wezwanie do odbycia dwuletniej służby wojskowej. Służył w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po powrocie podjął na nowo formację w przemyskim seminarium. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej.

Po rocznym wikariacie w parafii Brzozów został jesienią 1982 r. skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. W czerwcu 1987 r. obronił pracę doktorską z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim („Ą Eucaristia fa la Chiesa: la relazione tra la Chiesa e ľ Eucaristia nel contesto dottrinale delľ enciclica „«Mysterium Fidei» di Paolo VI”).

Od września 1987 r. wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Był prefektem, wicerektorem, a w latach 2001-2005 rektorem przemyskiego seminarium duchownego. 21 grudnia 2005 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Mariana Rojka biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę tytularną Tisedi. Konsekracja biskupia odbyła się 2 lutego 2006 r. w przemyskiej katedrze. Głównym konsekratorem był metropolita przemyski abp Józef Michalik, a współkonsekratorami – bp Kazimierz Górny z Rzeszowa i bp Jan Ozga z Doume-Abong Mbang w Kamerunie, seminaryjny kolega nominata.

Za dewizę biskupiego posługiwania bp Rojek obrał słowa „Eucharystia Panis Vitae” (Eucharystia Chlebem Życia). W herbie umieścił kielich z hostią – symbol Eucharystii oraz ukoronowany monogram symbolizujący Najświętszą Maryję Pannę. Na niebieskich polach znalazły się także herby dwóch miast: Przemyśla i Rzeszowa.

Diecezja zamojsko-lubaczowska, do której został teraz skierowany bp Marian Rojek, jest jedną z młodszych diecezji. Została erygowana bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” w dniu 25 marca 1992 r. Jej pierwszym ordynariuszem był bp Jan Śrutwa (1992-2006), a następnie kierowanie diecezją przejął bp Wacław Depo (2006-2011). Po nominacji bp. Depo na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego administratorem diecezji zamojsko-lubaczowskiej został bp Mariusz Leszczyński. Funkcję pełnił do czasu ingresu nowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Mariana Rojka.

 

*************************************

 Znalezione obrazy dla zapytania biskup mariusz leszczyński

 

Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Wikariusz generalny, moderator Kurii Diecezjalnej, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i Muzeum Diecezjalnego, dziekan Kapituły Katedralnej.

Ur. 3 IV 1957 r. w Horyńcu-Zdroju, s. Kazimierza i Zofii Kolbuszewskiej. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Horyńcu, a w l. 1972-1976 do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jako alumn Archidiecezji w Lubaczowie. Od 27 X 1976 r. do 16 X 1978 r. odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach, po czym powrócił do seminarium w Przemyślu. 19 III 1983 r. w Lubaczowie otrzymał diakonat z rąk bp. Mariana Rechowicza. 13 V tr. uzyskał magisterium z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy pt. Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1983 r. z rąk bp. M. Rechowicza w prokatedrze w Lubaczowie. Od 1 VIII tr. roku pełnił funkcję notariusza i archiwisty w Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie i pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii św. Mikołaja (obecnie św. Karola Boromeusza) w tym mieście. W 1984 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, w Instytucie Historii Kościoła, gdzie 13 VI 1986 r. uzyskał licencjat. Od 29 VIII tr. był wikariuszem par. Oleszyce. Od 12 XII 1987 r. kontynuował studia doktoranckie na KUL-u. 3 VII 1990 r. został mianowany przez bp. Mariana Jaworskiego proboszczem parafii Tarnoszyn, gdzie przyczynił się m.in. do ożywienia i rozwoju kultu Matki Bożej Zameczkowej z Bełza. 2 VI 1995 r. obronił na KUL-u pracę doktorską, pt. Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Z. Zielińskiego; 16 X tr. odbyła się promocja doktorska. 12 X tr. biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa powierzył ks. Leszczyńskiemu funkcję dyrektora Muzeum Diecezjalnego.

W dniu 10 VI 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. M. Leszczyńskiego biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Konsekracja, pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, odbyła się 4 VII tr. w Katedrze zamojskiej. Dewiza bp. Leszczyńskiego brzmi: Veni, Creator Spiritus. 11 VI tr. został mianowany przez bp. J. Śrutwę wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, 12 VI tr. - przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego, 13 VI tr. - proboszczem par. św. Krzyża w Zamościu (do 4 XI 1999), 1 IX tr. - dyrektorem Katolickiego Radia Zamość (do 5 X 2000 r.), 21 XII tr. - moderatorem Kurii Diecezjalnej, a 18 X tr. - przewodniczącym Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 15 VII 1999 r. został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej, a 23 VIII 2001 r. jej dziekanem. W latach 2001-2006 był członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski, a od 2003 r. pełni funkcję Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej. Od 3 lutego do 11 sierpnia 2012 r. pełnił funkcję administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Biskup M. Leszczyński zajmuje się historią Kościoła XIX i XX w., głównie archidiecezji lwowskiej obrz. łac. i Akcji Katolickiej, a także historią sztuki i muzealnictwem kościelnym. Jest autorem ok. 250 publikacji, w tym 5. książek, m.in.: Działalność ks. Teofila Długosza na polu odrodzenia ruchu teologiczno-naukowego w Polsce (w: Studia Lubaczoviensia, t. 2, 1984, s. 59-74), Arcybiskup Metropolita Eugeniusz Baziak (1890-1962). Życie i działalność duszpasterska (w: Currenda, Tarnów, 1988, nr 7-9, s. 348-362), Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego (Lublin-Pelplin 1996), Bł. Stanisław Kostka Starowieyski (1895-1941) jako działacz Akcji Katolickiej. W pierwszą rocznice beatyfikacji (Zamość 2000), Elementy wychowawcze w działalności Akcji Katolickiej (w: Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939, red. ks. E. Walewander, Lublin 2000, s. 121-146), Dzieje Biblioteki Horynieckiej książąt Ponińskich (w: Rocznik Ziemi Lubaczowskiej, t. IX-X, Lubaczów 2000, s. 5-12), Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej 1948-1999 (Zamość 2001), Zarys dziejów Seminarium Duchownego w Zamościu 1640-1784 (w: Zamojski Informator Diecezjalny, 2001, s. 180-205), Dzieje i walory uzdrowiska w Horyńcu (w: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na Pograniczu Polsko-Ukraińskim. Region Roztocza, red. A. Jarosz, A. Michałowski t. 2, Lubaczów 2001, druk 2002, s. 179-189), Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamość 2002, ss. 148, fot.), Nabożeństwo Różańcowe z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (Zamość 2003, ss. 60, fot.), Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 6 marca - 18 września 2004. Modlitewnik Nawiedzenia. Pomoce duszpasterskie, red. (Zamość 2003, ss. 240, fot.), Szkice o Akcji Katolickiej (Warszawa-Zamość 2006, ss. 182), 350-lecie ślubów króla Jana Kazimierza przed Obrazem Matki Boskiej Łaskawej w archikatedrze we Lwowie, 1 kwietnia 1656 roku (w: Zamojski Informator Diecezjalny, 2006, s. 114-138), Powołanie laikatu w Akcji Katolickiej (w: Materiały formacyjne dla Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2007, Warszawa-Olsztyn 2007, s. 7-22). Wydał też Biuletyn Kościelnych Dóbr Kultury Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski (nr 1, Warszawa 2005); redaguje od 1997 r. Biuletyn Muzeum Diecezjalnego w Zamościu.

W dniu 9 X 2012 r. uzyskał na KUL-u habilitację, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992 (Lublin 2011); dyplom otrzymał 21 X tr.

 

Adres:
ul. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość

Przyjmuje interesantów w czwartki i piątki, godz. 10.00-12.00

 

Znalezione obrazy dla zapytania biskup wacław depo  

Ks. dr bp Wacław Depo – Drugi Pasterz Diecezji zamojsko - lubaczowskiej

 

            W sobotę 5 sierpnia 2006 r. Radio Watykańskie podało wiadomość, że papież Benedykt XVI powołał  księdza prałata doktora Wacława Depo na ordynariusza diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Dotychczasowy ordynariusz bp prof. Jan Śrutwa, który kierował diecezją zamojsko-lubaczowską od momentu jej powstania, czyli od 25 marca 1992 r., złożył rezygnację - zgodnie z kanonem prawa kościelnego - ze względu na stan zdrowia.

W niedzielę (6 sierpnia) na wszystkich Mszach św. w kościołach diecezji zamojsko-lubaczowskiej czytany był  komunikat ks. biskupa Mariusza Leszczyńskiego. o  nowej nominacji biskupiej. 

Kilka faktów z życiorysu

            Ksiądz Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej. W rodzinnym mieście ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.  Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. w sandomierskiej katedrze  z rąk ks. bp. Piotra Gołębiowskiego. W latach 1980-1984 studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te zakończył doktoratem. Chlubi się tym, że był studentem ks. prof. dr hab. Czesława Bartnika. Pracował jako wykładowca w seminarium sandomiersko-radomskim, a w 1990 r. ks. bp Edward Materski mianował go rektorem uczelni. Gdy w 1992 r. papież Jan Paweł II wyodrębnił diecezję radomską, ks. dr Wacław Depo został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W 1999 r. wybrano go na przewodniczącego Konferencji Księży  Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Od 2001 r. jest członkiem konsultantem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP.

W maju 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony KEP.  Jest również kanonikiem honorowym  kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej  Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Ks. dr Wacław Depo jest adiunktem w katedrze personalizmu chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –Instytut Teologiczny w Radomiu. Jest promotorem i recenzentem prac magisterskich na tym wydziale, autorem wielu artykułów naukowych. Prywatnie nowy ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowski bp Wacław Depo lubi wędrówki po górach, interesuje się piłką nożna i historią. 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko – lubaczowskim.

 

                                   Święcenia biskupie i ingres w Zamościu

            W sobotę 9 września 2006 r. Kościół zamojsko-lubaczowski przeżył wspaniałą i podniosłą uroczystość. W wypełnionej po brzegi duchowieństwem i wiernymi katedrze zamojskiej ks. prał. Wacław Depo przyjął święcenia biskupie z rąk  metropolity przemyskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika i objął rządy nad diecezją w miejscu ustępującego z urzędu bp prof. Jana Śrutwy. Współkonsekratorami byli; bp Zygmunt Zimowski z Radomia i bp Jan Śrutwa. W tej uroczystości uczestniczyło 36 arcybiskupów i biskupów z Polski i Ukrainy z nuncjuszem apostolskim abp. Józefem Kowalczykiem i metropolitą lwowskim kard. Marianem Jaworskim na czele, diecezjalne i radomskie duchowieństwo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rodzina biskupa, przyjaciele, znajomi, wierni.

Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik. Zwracając się do nowego biskupa Wacława, nuncjusz apostolski w Polsce  abp Józef Kowalczyk  powiedział: „Ojciec Święty Benedykt XVI powierzył Ci duszpasterską troskę w charakterze biskupa diecezjalnego o lud Boży diecezji zamojsko – lubaczowskiej, która została powołana do istnienia przed 14 laty. Została ona utworzona z 10 dekanatów diecezji lubelskiej i 4 dekanatów administratury apostolskiej w Lubaczowie. Administratury, którą kierował i duchową opieką otaczał obecny tutaj wśród nas kard. Marian Jaworski, którego serdecznie witamy i dziękujemy za tę troskę, jaką bezpośrednio otaczał administraturę apostolską w Lubaczowie, która była niczym innym, jak częścią diecezji lwowskiej w granicach obecnych politycznych Rzeczypospolitej Polski. Bóg zapłać! (...) Diecezja liczy obecnie blisko 500 tys. wiernych, którzy dziś w jej strukturach żyją w 19 dekanatach, 179 parafiach, obsługiwani przez prawie 450 kapłanów. Diecezja ma także 19 instytutów życia konsekrowanego, 4 męskie i 15 żeńskich w 29 domach zakonnych. Biskup Jan zatroszczył się o utworzenie struktur diecezji, a więc Kurii Biskupiej, Seminarium, Domu dla Księży w Biłgoraju i wielu innych. Dziś przekazuje Ci to dziedzictwo jako drugiemu biskupowi diecezji zamojsko – lubaczowskiej”.

Nuncjusz  poinformował, że bp Wacław Depo obrał sobie zawołanie: „Ad Christum  Redemptorem Hominis” („Ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka”), zaczerpnięte z encykliki „Redemptor hominis” Jana Pawła II.

Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 29 grudnia 2011 roku mianował Ks. Bp Wacława T. Depo arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, m. in. abpa Celestino Migliore - nuncjusza apostolskiego w Polsce, abpa Józefa Michalika - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Józefa Kowalczyka - prymasa Polski, abpa Zygmunta Zimowskiego - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbył się 2 lutego 2012 r. uroczysty ingres abpa Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie

********************************************

 

Znalezione obrazy dla zapytania biskup śrutwa

 

Ks. bp prof. dr hab. Jan Śrutwa – Biskup Senior

 

 

Ks. bp Jan Śrutwa urodził się dnia 1 grudnia 1940 r. we wsi Majdan Górny w parafii Tomaszów Lubelski. Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lub. ukończył egzaminem maturalnym w 1958 roku. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kałwy otrzymał w katedrze lubelskiej dnia 31 maja 1964 r. Przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii Garbów k. Lublina. Następnie odbył trzyletnie studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL. Doktorat, przygotowany pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Rechowicza, uzyskał w 1973 r. W latach 1973-1975 przebywał na studiach uzupełniających w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z archeologii chrześcijańskiej . Po powrocie do kraju został prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (czyli na kursie zwyczajnym A Wydziału Teologii KUL), a w latach 1976-1981 pełnił funkcję wicerektora tegoż Seminarium.

Pracownikiem naukowym KUL jest od 1972 r. W 1979 r. habilitował się na podstawie rozprawy pt. Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim, która w całości została opublikowana w 1983 roku. W 1981 r. - jako docent KUL - objął kierownictwo katedry historii Kościoła w starożytności. W latach 1980-1981 był kierownikiem Instytutu Historii Kościoła KUL, a w latach 1981-1983 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii. W 1983 r. został wybrany na prorektora KUL-u ds. młodzieży.

W 1984 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Lublinie. Zrezygnował wówczas ze wszystkich funkcji administracyjnych w KUL-u, zachowując jedynie etat kierownika katedry historii Kościoła w starożytności. W Kurii Diecezjalnej Lubelskiej był przewodniczącym Wydziału Nauki Chrześcijańskiej. W ramach prac Episkopatu Polski pełnił w latach 1986-1989 funkcję przewodniczącego Komisji ds. Sztuki Kościelnej. W roku akademickim 1988/89 był rektorem KUL. Nie przyjął wyboru na następną kadencję i wrócił do pracy diecezjalnej. Na Uczelni tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 r. Jako biskup pomocniczy lubelski pełnił także funkcję przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego. Jest członkiem Komisji Episkopatu ds. KUL. Przez pewien okres był także prezesem Związku Kapłanów Unitas Diecezji Lubelskiej.

Na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. został mianowany ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej .
W 1995 r. został powołany przez papieża Jana Pawła II na konsultora Papieskiej Komisji do Spraw Dóbr Kulturalnych Kościoła, zaś dnia 21 maja 1997 r. został powołany na członka tejże Komisji.
Ostatnio opublikował z zakresu swej specjalizacji Studia z dziejów Kościoła w starożytności, Lublin 1999. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 

  

  Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560669      Obecnie stronę przegląda: 3 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl