Dzieje cudownego Obrazu

Najświętszej Maryi Panny Łaskawej

Wizerunek Matki Boskiej Łaskawej został namalowany w 1598 r., na desce sosnowej (61,2 x 44,5 cm), przez Józefa Szolc-Wolfowicza, geometrę lwowskiego, jako obraz nagrobny dla wnuczki Katarzyny Domagaliczówny. Przedstawia on Matkę Boską siedzącą wśród obło­ków w otoczeniu aniołów i trzymającą na prawym kolanie stojące Dzieciątko Jezus. Dwaj aniołowie podtrzymują koronę nad głową Maryi. Postać Bogurodzicy widnieje nad panoramą Lwowa z końca XVI w. U dołu obrazu ukazana jest klęcząca Katarzyna i jej brat trzy­mający w ręku różaniec. Wizerunek Maryi wisiał najpierw nad gro­bem Katarzyny przy katedrze, a następnie w murowanej kaplicy, wzniesionej na tym miejscu przez Domagaliczów. Przed tym obra­zem król Jan Kazimierz, 1 kwietnia 1656 r., w czasie potopu szwedz­kiego, składał swe pamiętne śluby. Wtedy też ogłoszono Maryję – „Królową Korony Polskiej”. 11 maja 1765 r. metropolita lwowski abp Wacław Hieronim Sierakowski (1760-1780) przeniósł obraz do ołtarza głównego katedry, 28 kwietnia 1766 r. uznał go za „cudowny i prawdziwie łaskawy”, a 12 maja 1776 r. dokonał jego koronacji.

 

Kult Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie i w całej archidiecezji sze­rzył gorliwie arcybiskup-metropolita Józef Bilczewski (1900-1923), dziś święty. To dzięki jego staraniom papież Pius X pozwolił w 1908 r. obchodzić w archidiecezji święto Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej, a w 1910 r. ogłosił Ją główną jej Patronką. Warto tu dodać, że w 1923 r., na prośbę biskupów polskich, Stolica Apostolska ustanowiła święto Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej – głównym świętem maryjnym Kościoła w Polsce, wyznaczając jego obchody na 3 maja, tj. w rocznicę Konstytucji z 1791 r. Kult Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie trwał nieprzerwanie do 1945 r., kiedy to obraz został wyjęty z nastawy ołtarza i ukryty w oba­wie przed zniszczeniem. W jego miejsce wstawiono kopię. W kwiet­niu 1946 r. metropolita lwowski abp Eugeniusz Baziak, zmuszony przez władze radzieckie opuścić Lwów, zabrał ze sobą cudowny wi­zerunek Maryi do Polski. Od 1947 r. obraz znajdował się w skarbcu na Wawelu, a następnie w katedrze w Tarnowie, skąd przejął go w 1968 r. administrator apostolski w Lubaczowie bp Jan Nowicki i przechowywał w swojej kaplicy. 2 lutego 1974 r. bp-nominat Marian Rechowicz wprowadził uroczyście obraz do prokatedry, aby tam Matka Boska mogła być czczona publicznie. Wznowił zarazem prak­tykę świętowania 3 maja uroczystości odpustowej ku czci Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Polski.

4 maja 1980 r. Kapituła Metropolitalna, na wniosek bp. Rechowi­cza, podjęła uchwałę o rekoronacji obrazu. W związku z tym obraz oddano do konserwacji w Krakowie. Wykonano przy tym dwie jego kopie oraz korony. Rekoronacji obrazu dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, w niedzielę 19 czerwca 1983 r., podczas Mszy św. na Jasnej Górze. 20 czerwca t.r. ozdobiony koronami wizerunek przeniesiono do kaplicy kurii arcybiskupiej, a następnie w procesji do prokatedry, gdzie odbyło się jego uroczyste powitanie. Mszę św. celebrował bp Rechowicz, który też wygłosił okolicznościowe kazanie. Po pewnym czasie obraz, w związku prowadzoną rozbudową prokatedry, przenie­siono do kaplicy domu biskupiego, a w 1986 r. wywieziono go do Tarnowa. Po konserwacji w Krakowie wizerunek złożono w skarbcu na Wawelu. Natomiast w prokatedrze (sanktuarium) w Lubaczowie, w nastawie ołtarza głównego, umieszczono jego wierną kopię z koro­nami papieskimi, którą uroczyście intronizował, 8 grudnia 1989 r., bp Marian Jaworski. Przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej modlił się Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Lubaczowa, 2 − 3 czerwca 1991 r. W przemówieniu wygłoszonym 2 czerwca w prokatedrze powiedział: „Niech – na całą naszą teraźniejszość i przyszłość – nadal patrzą ma­cierzyńskie oczy Maryi z Jej starożytnego obrazu w katedrze lwow­skiej, gdzie król Jan Kazimierz po doświadczeniach <potopuskładał swe historyczne śluby z 1656 roku”.

Z obrazem Matki Boskiej Łaskawej wiąże się treścią ikonograficz­ną oryginalne antepedium spiżowe z nastawy ołtarza głównego archi­katedry lwowskiej, stanowiące dziś ozdobę ołtarza soborowego w konkatedrze (dawnej prokatedrze), p.w. bł. Jakuba Strzemię, którą poświęcił Jan Paweł II. To cenne dzieło sztuki w formie tryptyku przedstawia śluby króla Jana Kazimierza (scena centralna), położenie kamienia węgielnego pod archikatedrę lwowską przez Kazimierza Wielkiego w 1370 r. (strona lewa) i poświęcenie sztandaru Orląt Lwowskich przez abp. J. Bilczewskiego w 1920 r. (strona prawa). An­tepedium, ufundowane przez Arcybractwo Najświętszej Panny Ła­skawej Królowej Korony Polskiej, zostało wykonane w 1936 r. przez firmy lwowskie Netroufala i Jagniewskiego, według projektu prof. Józefa Starzyńskiego ze Lwowa. Po II wojnie światowej znalazło się ono w kurii metropolitalnej w Poznaniu, a 22 maja 1978 r. zostało sprowadzone przez bp. M. Rechowicza do Lubaczowa.

 

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ

 

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boska i Matko nasza najłaskawsza, Królowo Polski i Pani, niezliczonymi wsła­wiona łaskami w narodzie naszym. Do stóp Twoich upa­damy w najgłębszej pokorze i hołd miłości i uwielbienia przed Tron Twój zanosimy wraz z prośbą serdeczną za naród nasz cały, za naszą najdroższą Ojczyznę!

Królowo nasza i Pani ukochana, któraś tyle razy w chwilach najcięższych z cudowną spieszyła nam po­mocą, Tobie w opiekę oddajemy Ojczyznę naszą, wskrze­szoną za Twoim u Jezusa wstawiennictwem i na nowo Władczynią naszą Ciebie obieramy. Rząd dusz naszych Tobie zlecamy i błagamy: Wzbudź wielkich mężów w narodzie naszym; rządzącym wyjednaj ducha mądrości i roztropności, rządzonym ­­- posłuszeństwa i karności.

Broń, o Maryjo świętości ogniska rodzinnego, ochra­niaj od zepsucia dzieci i młodzież. Nam wszystkim zaś wyjednaj wielką, silną ojców naszych wiarę i ofiarną miłość Ojczyzny, abyśmy w jedności braterskiej żyjąc, nie swojej szukali korzyści, ale dla chwały Bożej, dla dobra Ojczyzny, dla naszych współbraci wszyscy wszystko poświę­cić umieli.

Królowo Polski, módl się za nami.

 

Dzieje obrazu Matki Boże Łaskawej – foto prezentacja