REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU

 

 • 1. Informacje ogólne

 

 • Niniejszym regulamin określa zasady realizacji projektu – „Ekonomia społeczna jako sposób na życie dla rodziny” zwanym dalej „Projektem”.
 • Projekt realizowany jest przez PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pod wezwaniem ŚW.STANISŁAWA BM. w Lubaczowie (zwaną dalej „Realizatorem Usługi”) w ramach udzielonego mikrograntu finansowanego z projektu „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej.
 • Realizacja wsparcia dla Beneficjentów Projektu prowadzona będzie w okresie: 01.06.2019 r. – 30.10.2019 r.
 • Grupę docelową w Projekcie stanowią mieszkańcy powiatu lubaczowskiego.
 • Wsparciem w projekcie zostanie objętych 30 rodzin wybranych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Zasady rekrutacji zostaną określone w Regulaminie Rekrutacji.

 

 • 2. Cele projektu

 

    Cel główny to:

 • Przybliżenie idei Ekonomii społecznej dla społeczności lokalnej reprezentowanej przez rodziny katolickie.

 

    Cele szczegółowe to:

 • Przekazanie minimum 30 rodzinom wiedzy ogólnej na temat ekonomii społecznej
  w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.
 • Przekazanie minimum 30 rodzinom wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.
 • Przekazanie bezpośrednio minimum 30 rodzinom  idei zrównoważonego rozwoju.
 • Przekazanie bezpośrednio minimum 30 rodzinom informacji o realizacji projektu NAWIGATOR.

 

 • 3. Działania projektowe

 

 • Uczestnicy Projektu będą brali udział w zaplanowanych zgodnie z harmonogramem
  działaniach.        
 • Za tworzenie i realizację  harmonogramu spotkań z rodzinami  będzie odpowiedzialna
  wyznaczona osoba.

 

 • 4. Zasady płatności

 

 • Korzystanie ze wsparcia udzielanego w ramach projektu jest bezpłatne.

 

 • 5. Obowiązki informacyjne

 

 • Realizator Projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia działań informacyjnych
  i promocyjnych kierowanych do mieszkańców powiatu lubaczowskiego, informujących
  o finansowaniu projektu grantowego pn. „Ekonomia społeczna jako sposób na życie dla rodziny” .
 • Działania informacyjne będą realizowane poprzez kanały informacji:

– informacja bezpośrednia z ambony kościelnej podczas liturgii mszalnej

– plakaty – rozwieszane na tablicach parafialnych

– ulotki – rozprowadzane bezpośrednio i wyłożone  w ogólnodostępnych miejscach. 

– kampania internetowa umieszczania informacji na stronie parafii

– przesłanie informacji do organizacji społecznych.

 

 

 

 • 6. Zachowanie trwałości Projektu

 

 • Realizator Projektu zobowiązuje się do kontynuowania wsparcia i działań projektowych po zakończeniu projektu.

 

 

 • 7. Ochrona danych osobowych

 

 • Przy przetwarzaniu danych osobowych realizator przestrzega zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO” wyłącznie w celu realizacji Projektu.
 • Przystąpienie uczestnika do projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie własnego wizerunku.

 

 • 8. Postanowienia końcowe 
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r. i obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

 

 

 

Zatwierdził  (data i podpis)

  
ks. Andrzej Stopyra